Aktualności

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych

09.09.2016

Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: „Nowelizacją”).
Nowelizacja wdraża m.in. unijne dyrektywy z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE).

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY


1. Ustawodawca z jednej strony podtrzymał zamknięty katalog okoliczności, w których następuje odrzucenie oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uregulowany już wcześniej
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2015.2164 (zwana dalej: "PZP"), wprowadził też jednak istotne zmiany:
•    rażąco niska cena została rozszerzona o rażąco niski koszt (jako konsekwencja wprowadzenia
w znowelizowanej ustawie, art. 91 ust. 2 PZP, art. 89 ust. 4 pkt 4 PZP, kryterium kosztu)
•    błędy w obliczeniu ceny zostały uzupełnione o błędy w obliczeniu kosztu, art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP
•    niewniesienie wadium, lub jego wniesienie w sposób nieprawidłowy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, stanowi przesłankę odrzucenia oferty, a nie jak dotychczas – wykluczenia wykonawcy z postępowania, art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP
•    podobnie brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest po Nowelizacji przesłanką odrzucenia oferty, a nie wykluczenia wykonawcy, art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP.

Ponadto ustawodawca wprowadził dwie całkowicie nowe przesłanki odrzucenia oferty:
•    oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, art. 89 ust. 1 pkt 7c PZP
•    przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób (art. 89 ust. 1 pkt 7d PZP).
2. Nowe zasady oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, w tym m.in. szczegółowe uregulowanie kwestii polegania na potencjale podmiotów trzecich oraz wykorzystywania formuły konsorcjum i podwykonawstwa  (art. 22 a – d PZP).
3. Nowe zasady ocen ofert pod kątem rażąco niskiej ceny  (art. 90 ust. 1a – 4  PZP).
4. Nowe zasady kwalifikacji wykonawców - możliwość stosowania zarówno obligatoryjnych jak
i fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania np. z powodu podania informacji wprowadzających zamawiającego w błąd – art. 24 PZP).
5. Klauzule społeczne (art. 22 ust. 2 PZP).
6. Możliwość postawienia wymogów dotyczących formy zatrudnienia osób realizujących zamówienia (obligatoryjną umowę o pracę). Zgodnie z wprowadzoną zmianą, zamawiający ma obowiązek zawrzeć
w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (art. 29 ust. 3a PZP).
7. Rozszerzenie katalogu czynności mogących stanowić podstawę do zaskarżenia czynności zamawiających do Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust. 2 PZP).
8. Elektronizację istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych – stworzenie platformy zamówień  publicznych (e-zamówienia), wprowadzenie obowiązku stosowania przy składaniu ofert i wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu profilu nabywcy, aukcje elektroniczne, itp. (na wdrożenie pełnej elektronizacji przewidziano termin do kwietnia 2018 r.). W określonych przypadkach przewidziano możliwość odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej – art. 10c PZP).

JEDNOCZEŚNIE USTAWODAWCA WPROWADZIŁ:


9. Zmiany w zakresie dokumentów przedkładanych przez wykonawców w toku postepowania – dokument JEDZ*, stanowiący wstępne oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak spełnienia przesłanek wykluczenia
z postepowania (art. 25 PZP).
10. Podział zamówienia na części - Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres
i przedmiot tych części – art. 36aa PZP.
11. Uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne (art. 138g - 138s PZP).

Wskazać również należy, iż w dniu 9 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386).


REASUMUJĄC


Nowelizacja w założeniu powinna uprościć i uelastycznić procedury w zamówieniach publicznych.

Nowe rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach, co powinno zapobiec monopolizowaniu postępowania przez jednego wykonawcę. Nowelizacja ma również na celu promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności.

*JEDZ (Jednolity europejski dokument zamówienia) - oświadczenie własne wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

Niniejszy newsletter ma na celu jedynie zasygnalizowanie zmian. W przypadku dalszych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski
Senior Associate, Adwokat
TGC Corporate Lawyers

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.