Poszerzamy horyzonty - dzielimy się wiedzą!

Webinar PPK

Webinar PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych
nakłada na firmy liczne obowiązki, także
te związane z komunikacją z pracownikami. Jakie informacje dotyczące PPK pracodawca musi przedstawić pracownikom?

Jednym z etapów wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników, przedstawiającej ogólne zasady programu. Co ważne, taka kampania nie może obejmować jakichkolwiek działań mających znamiona zniechęcania do oszczędzania w PPK.

Zobacz także: Co można uznać za nakłanianie do rezygnacji z PPK i jakie są za to kary?

Obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcach także w trakcie uczestnictwa w programie.

O czym należy informować pracowników w związku z PPK?

1. Możliwość przystąpienia do PPK dla osób w przedziale wiekowym 56 – 70 lat

Programem PPK automatycznie są objęci pracownicy w wieku 18 – 55 lat, osoby powyżej tego przedziału, które nie ukończyły 70 roku życia mogą złożyć wniosek o przystąpienie do PPK.

2. Obowiązek złożenia wniosku o wypłatę transferową

Nowo zatrudniani pracownicy składają pracodawcy oświadczenie o zawartych w ich imieniu umowach o prowadzenie PPK. Po otrzymaniu takiego dokumentu uczestnicy PPK muszą zostać poinformowani przez pracodawcę o konieczności złożenia w ich imieniu wniosku o przekazanie środków, które zostały zgromadzone na ich dotychczasowych rachunkach PPK na rachunek prowadzony przez instytucję finansową, która prowadzi PPK dla obecnego pracodawcy. Pracownik od momentu otrzymania powyższej informacji od pracodawcy ma jeszcze 7 dni na poinformowanie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową.

3. Możliwość wpłaty dodatkowej i obniżenia wpłaty podstawowej

Pracodawca jest zobligowany do poinformowania pracownika o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej wpłaty do PPK – z 2% wynagrodzenia do maksymalnie 0,5% wynagrodzenia, która przysługuje osobom osiągającym ze wszystkich źródeł wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik ma także możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej – maksymalnie 2% wynagrodzenia.

Zobacz także: Dodatkowa wpłata do PPK

4. Ponowne dokonywanie wpłat

Pracownicy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w programie PPK, co 4 lata będą automatycznie zapisywani do programu ponowni (tzw. autozapis). Pracodawca ma obowiązek poinformowania takich pracowników o ponownym dokonywaniu wpłat. Obowiązek wejdzie w życie w 2023 roku.

5. Zmiana instytucji finansowej

Jeśli pracodawca wypowie dotychczasową umowę o zarządzanie PPK i zdecyduje się na współpracę z inną instytucją finansową ma obowiązek poinformować pracownika o złożeniu w jego imieniu wniosku o transfer zgromadzonych przez niego środków na rachunek PPK prowadzony przez nowo wybraną instytucję.

Zobacz także: Webinar: Efektywne wdrożenie PPK. Praktyczne informacje i przykłady


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa