14.10.2019 Prawo gospodarcze

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – najważniejsze informacje


13 października 2019 roku weszły w życie regulacje dotyczące funkcjonowania w polskim porządku prawnym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Od tej daty zaczęły płynąć terminy na ustalenie osoby lub osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi, zgromadzenie wymaganych informacji i zgłoszenie ich do CRBR.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – termin zgłoszenia

Termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dla istniejących podmiotów (tj. do 13 kwietnia 2020 r.) lub 7 dni od daty wpisu spółki zobowiązanej do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmiany danych podlegających zgłoszeniu obowiązek zgłoszenia zmiany upływa w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych będzie jawny, publicznie dostępny i nieodpłatny.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jakich spółek dotyczy?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  • Spółki jawne;
  • Spółki komandytowe;
  • Spółki komandytowo-akcyjne;
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Proste spółki akcyjne (do polskiego porządku prawnego wchodzą od 1 marca 2020 r.);
  • Spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych.

Jakie dane podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Informacjami podlegającymi zgłoszeniu do CRBR są obligatoryjnie:

  • dane identyfikacyjne spółki (firma, forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer NIP);
  • dane   identyfikacyjne   beneficjenta   rzeczywistego i członka organu  lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informacja  o wielkości  i charakterze  udziału  lub  uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Informacje będą zgłaszane do rejestru za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URL jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Finansów przy pomocy formularza elektronicznego podpisywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłaszający, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym zgłoszenia, otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez spółkę zobowiązaną oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu, spółka ta jest zobowiązana złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane, zaś w przypadku gdy oczywistą omyłkę stwierdzi organ – wzywa on spółkę do złożenia ponownego zgłoszenia w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego żądania.

Czytaj także: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wysoka sankcja za brak wpisu

Kary za brak lub niepoprawne zgłoszenie

Za brak zgłoszenia danych do CRBR, spółka będzie narażona na karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł. W przypadku podania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych nieprawdziwych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego, istnieje ryzyko odpowiedzialności karnej zgłaszającego za składanie fałszywych oświadczeń.

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad wnioskodawcą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę (np. beneficjentem rzeczywistym może być osoba fizyczna, która w co najmniej 25% efektywnie kontroluje polską spółkę).

Jak możemy pomóc?

W przypadku problemu z ustaleniem osoby fizycznej, która powinna zostać zgłoszona do CRBR prosimy o informację, ponieważ oferujemy wsparcie przy procedurze zgłaszania do CRBR beneficjentów rzeczywistych.


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa