20.02.2020 Prawo gospodarcze

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zostały 2 miesiące na rejestrację danych


Rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest obowiązkowa dla niemal wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do KRS.Termin zgłoszenia do CRBR upływa 13 kwietnia 2020 r. Za brak wpisu firmy czekają wysokie kary.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo dotyczy?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to, powołany ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., oficjalny bezpłatny teleinformatyczny wykaz informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy wszystkich spółek wpisanych do KRS z wyłączeniem spółek partnerskich i akcyjnych spółek publicznych. Wpisowi do CRBR oraz aktualizacji danych podlegają:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
  • spółki jawne (kod 118),
  • spółki komandytowe (kod 120) i komandytowo-akcyjne (kod 121),
  • spółki akcyjne, z wyłączeniem spółek publicznych określonych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (kod 1162),
  • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021).

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jakie terminy?

Spółki utworzone przed 13 października 2019 r. mają czas na rejestrację informacji tylko do 13 kwietnia 2020 roku. Pozostałe podmioty, które zostały zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 roku obowiązuje termin wynoszący 7 dni od daty wpisu do KRS.

Zobacz także: Nowa polityka wynagradzania w spółkach publicznych

Podmiot, który nie przesłał danych do CRBR w ustawowym terminie podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 złotych, zaś osobie, która podała nieprawidłowe dane w zgłoszeniu grozi odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia.

UWAGA! Informacje do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki lub prokurent. Zgodnie z ustawą nie można powierzyć tego zadania żadnej innej osobie, w tym także pełnomocnikowi.

Zmianę danych zgłasza się do CRBR w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany. Błędnie wprowadzone dane należy skorygować w nie później niż w terminie 3 dni od daty ich przesłania do systemu.

Centralny Rejestr Beneficjentów – forma rejestracji

Rejestracji do CRBR dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej https://crbr.podatki.gov.pl/.

Zgłoszeniedo Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest bezpłatne. Musi być ono opatrzone zaufanym profilem ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoby nieposiadające numeru PESEL mogą skorzystać z opcji podpisu kwalifikowanego bez PESEL zgodnego z algorytmem XAdES, czyli formatem stosowanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kancelaria TGC oferuje wsparcie w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i procedury ich zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa