8.08.2019 Prawo spółek

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych


13 października 2019 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Od tej daty istniejące podmioty będą miały 6 miesięcy na wypełnienie określonych ustawą obowiązków sprawozdawczych.  

CRBR będzie systemem teleinformatycznym, służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Będzie to rejestr jawny.  Sposób i tryb składania zgłoszenia do Rejestru określił Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. Zgodnie z nim zgłoszenie będzie składane za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Beneficjenta rzeczywistego ustawa definiuje jako:

 • osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, przy czym kontrola ta może wynikać z okoliczności prawnych lub faktycznych i ma umożliwiać wywieranie decydującego wpływu na czynności i działania podejmowane przez klienta

lub

 • osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest tzw. transakcja okazjonalna.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą zobowiązane:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszeniu będą podlegały dane identyfikacyjne ww. spółek:

 • nazwa firmy,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w KRS
 • NIP
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania tych spółek (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku data urodzenia).

Do zgłoszenia danych do Rejestru będą zobowiązane osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Powyższe informacje powinny być zgłaszane do Rejestru nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych już informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Podmioty, które będą już wpisane do KRS w chwili otwarcia rejestru, będą zobowiązane do zgłoszenia wymaganych informacji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru (czyli do dnia 13 kwietnia 2020 r.).

Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji przedkładanych do Rejestru. Osoba, która będzie dokonywała zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podaniem nieprawdziwych danych. Jeżeli spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji nie wykonają tego obowiązku w ustawowym terminie, mogą podlegać karze w wysokości do 1.000.000 złotych.

Tryb sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych został określony przez Ministra Finansów w drodze osobnego rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r., które wejdzie w życie w dniu 13 października 2019 roku. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze będą udostępniane nieodpłatnie.

Jak możemy pomóc?

Naszym klientom oferujemy wsparcie w zakresie:

 • identyfikacji zakresu obowiązków sprawozdawczych,
 • ustalenia (samodzielnie lub we współpracy z klientem) kto podlega zgłoszeniu,
 • przygotowania projektu zgłoszenia do CRBR.

Autor:

Artur Rogozik
Partner, Radca Prawny

TGC Corporate Lawyers

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa