9.01.2017 Prawo pracy

Co nowego w prawie pracy?


Co nowego w prawie pracy?

Rozpoczęciu Nowego Roku zwykle towarzyszą liczne noworoczne postanowienia, nowe plany i zmiany wdrażane z początkiem roku. Takie dotknęły w tym roku również prawa pracy – uchwalone tuż przed zakończeniem Starego Roku przepisy weszły z impetem w życie już 1 stycznia 2017 r.

Najobszerniejsze zmiany zostały wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców uchwaloną dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2255) i będącą elementem pakietu dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Zmiany, jak wynika z uzasadnienia projektu, mają na celu złagodzenie obowiązków ciążących na pracodawcach i modyfikują również kilka przepisów w Kodeksie pracy. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

Dodatkowo, podwyższeniu uległo minimalne wynagrodzenie za pracę. Zmiany nie ominęły również zleceniobiorców.

Poniżej przedstawiamy zwięzły opis najważniejszych zmian.

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

W zakresie prawa pracy wprowadzono między innymi nowe zasady wydawania świadectw pracy wynikające z Kodeksu pracy oraz wydano nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectw pracy, które zastąpiło dotychczasowe Rozporządzenie w tej sprawie z dnia 15 maja 1996 roku.

Od nowego roku pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy tylko pracownikowi, którego nie zamierza już zatrudniać (tj. nie zamierza zawrzeć z nim kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia).

Tym samym przestaje obowiązywać, jakże uciążliwy dla pracodawców, dotychczasowy obowiązek wydawania świadectw pracy w okresie 24 miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia.

Pracownik będzie miał jednak prawo, w każdym czasie, złożyć wniosek z prośbą o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza również nowy wzór świadectwa pracy. Uwzględnia on nowe zasady wydawania świadectw pracy także w kontekście zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników obowiązujących od początku 2016 roku i doprecyzowuje przepisy, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy. W szczególności od 1 stycznia 2017 r. pracodawca zobowiązany jest do wskazania w świadectwie pracy:

  • wykorzystanego urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy, a w przypadku wykorzystania więcej niż jednego urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego – do wskazania odrębnie urlopu wykorzystanego na każde z dzieci podając imię i nazwisko dziecka,
  • w przypadku, gdy pracownik wykorzystał więcej niż jeden urlop wychowawczy – odrębnie urlopu wykorzystanego na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka

Nowością w świadectwie pracy jest również zobowiązanie pracodawcy do wskazania okresu, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego skorzystał z obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z art.1868 §1 pkt 2 Kodeksu pracy.

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła płaca minimalna i obecnie wynosi miesięcznie 2000 zł brutto, co daje netto ok. 1459 złotych.

Przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie stosuje się ich do umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenie czy o dzieło.

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również podwyżkę innych świadczeń. Od 2017 roku wyższy jest górny limit odprawy dla zwalnianych grupowo: 15-krotność minimalnego wynagrodzenia wynosi aktualnie 30000 zł brutto (w 2016 roku była to kwota 27750 zł brutto).

Wzrasta również dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej z wysokości 2,3 zł do 2,5 zł (w zależności od miesiąca) oraz dodatek za czas dyżuru.

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być niższe wynagrodzenie za czas przestoju w firmie oraz odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy – sąd nie może bowiem przyznać odszkodowania niższego od pensji minimalnej, wynoszącej w 2017 roku 2000 zł.

Na podwyżce ustawowego minimum skorzystają dłużnicy, którym komornik zajął wynagrodzenie za pracę. A wszystko dlatego, że zgodnie z prawem, po potrąceniach pracownik musi dostać wypłatę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku kar za wykroczenia służbowe na konto pracownika musi trafić przynajmniej 90% najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych – co najmniej 75%.

Stawka godzinowa dla zleceniobiorców.

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13 złotych brutto. Stawka ta dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Nad przestrzeganiem nowych przepisów czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za niepłacenie minimalnej stawki grozi grzywna od 1000 do 30000 złotych.

Wyższa pensja dla nowo zatrudnionych.

W 2017 r więcej zarobią osoby dopiero rozpoczynające pracę. Dotychczas ich wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie mogło być niższe niż 80% minimalnej pensji. Obecnie, po zmianie przepisów, nowo zatrudnionym osobom przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 100% płacy minimalnej.

 Autorka:

Katarzyna Zarzycka
Konsultant ds. cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa