3.07.2020 Prawo pracy

Delegowanie pracowników – zmiana przepisów


Trwają prace nad zmianą ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług mające na celu wdrożenie dyrektywy 2018/957 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 9.07.2018 r.).

Przepisy nowelizacji polskiej ustawy dotyczą pracowników wysyłanych na terytorium Polski mają wejść w życie w dniu 30 lipca 2020 r.

Delegowanie pracowników – najważniejsze zmiany

Projekt MRPiPS w sprawie pracowników delegowanych przewiduje między innymi:

  • ograniczenie okresu delegowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia,
  • wypłatę pracownikowi delegowanemu wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – zamiast minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wypłatę należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP,
  • po okresie delegowania, wypłatę wynagrodzenia na takich zasadach jak pracownika lokalnego i zastosowanie wszelkich warunków zatrudnienia państwa przyjmującego (pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy delegowania lub 18 miesięcy delegowania w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia).

Delegowanie pracowników – uprawnienia PIP

Projekt modyfikuje też m.in. zadania i uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy o:

  • przyjmowanie ww. umotywowanego powiadomienia,
  • współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich – mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników,
  • informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium RP,
  • wprowadzeniu zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników – w przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania,
  • ograniczeniu formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wyłącznie do formy elektronicznej.

Dodatkowo definicja pracodawcy delegującego pracownika została rozszerzona i uwzględnia jako pracodawcę agencje pracy tymczasowej i agencje pośrednictwa pracy.

Nowelizacja przewiduje także inne zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez Państwową Inspekcję Pracy, m.in.: zmianę Ordynacji podatkowej w celu umożliwienia PIP pozyskiwania od organów skarbowych informacji niezbędnych do realizacji zadań nałożonych ww. ustawą na Państwową Inspekcję Pracy.

Autor:

Katarzyna Zarzycka
Konsultant ds. cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers 

Obsługa pracowników delegowanych – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa