25.06.2024 Zatrudnianie cudzoziemców

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy – projekt ustawy


Rosnące znaczenie migracji zarobkowej oraz konieczność zapewnienia równych szans na rynku pracy dla polskich obywateli, skutkują potrzebą opracowania dedykowanej ustawy. W tym celu powstał projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy.

Dostęp do rynku pracy przez obcokrajowców – cele projektowanej ustawy

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy opiera się na fundamentalnych zasadach określonych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Oznacza to, że określone grupy cudzoziemców będą miały swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, natomiast pozostałe osoby będą mogły wykonywać pracę na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę cudzoziemca lub innym odpowiednim akcie administracyjnym.

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy ma na celu m.in.:

 • Uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, w celu ograniczenia nadużyć i zapewnienia transparentności procesu;
 • Pełną elektronizację postępowań, co usprawni i przyspieszy obsługę wniosków, a także ograniczy ryzyko błędów i nieprawidłowości;
 • Zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy, co zapewni szybsze i bardziej efektywne rozpatrywanie wniosków;
 • Wsparcie integracji cudzoziemców na polskim rynku pracy, poprzez ułatwianie im dostępu do informacji, edukacji i szkoleń.

Ponadto, nowe przepisy mają zapobiegać negatywnym zjawiskom, takim jak wypychanie Polaków z rynku pracy i zaniżanie standardów na rynku pracy. Nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy ma być korzystna zarówno dla polskich pracowników, jak i dla cudzoziemców chcących legalnie pracować w Polsce. Regulacja ma bowiem zapewnić lepszą ochronę praw pracowniczych i przyczynić się do większej integracji cudzoziemców.

Zatrudnianie cudzoziemców – najważniejsze zmiany

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy wprowadza szereg zmian mających doprecyzować i uzupełnić przesłanki dotyczące udzielania zezwolenia na pracę oraz przyjęcia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Kluczowe zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

 • Wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę: w przypadku gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich.
 • Ustanowienie dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na pracę: dla podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych.
 • Ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem outsourcingu pracowniczego.
 • Zastąpienie nieskutecznego “testu rynku pracy”: szybszą i bardziej efektywną procedurą, stosowaną w odpowiednich przypadkach.
 • Wprowadzenie jaśniejszych przepisów: zapewniających elastyczność zezwoleń na pracę i oświadczeń w zakresie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, przy jednoczesnej ochronie praw cudzoziemców.
 • Zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców: wymiar kary grzywny będzie proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych osób.
 • Pełna elektronizacja procedur administracyjnych: obejmujących składanie wniosków, gromadzenie dowodów, wydawanie decyzji, postępowanie odwoławcze.
 • Ułatwienie kontroli: poprzez wprowadzenie przepisów pozwalających na skuteczne kontrole ze strony Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Obowiązek informowania cudzoziemców o ich prawach: pracodawcy będą zobowiązani do informowania cudzoziemców o ich prawach w związku z wykonywaną pracą i możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych.
 • Programy integracyjne dla cudzoziemców: projekt uwzględnia pomoc w nauce języka polskiego i inne formy integracji.

Organem odpowiedzialnym za projekt ustawy jest MRPiPS, a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r. Projekt został uwzględniony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jako realizacja części kamienia milowego nr A51G dla reformy pn. A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców – jak możemy pomóc?

Kancelaria TGC Corporate Lawyers wspiera pracodawców w zatrudnianiu pracowników spoza UE oraz z krajów Unii Europejskiej.

Nasze usługi obejmują:

Pracownicy spoza UE

 • Legalizacja pobytu w Polsce
 • Uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce
 • Zatrudnienie pracowników z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii

Pracownicy z UE

 • Rejestracja pobytu
 • Uzyskanie karty pobytu członka rodziny
 • Uzyskanie karty stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin

Dowiedz się więcej: Zatrudnienie cudzoziemców


Katarzyna Zarzycka Konsultant ds. Cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers

Zobacz także

25.07.2022 Zatrudnianie cudzoziemców
11.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa