30.03.2021 Obsługa prawna firm

eKRS – od 1 lipca wnioski tylko przez Internet


Od 1 lipca 2021 roku wnioski do KRS będzie można składać wyłącznie online. Nowelizacja wprowadza także zasady dotyczące doręczeń elektronicznych, a wszelkie dokumenty, w tym akta rejestrowe, przechowywane będą w bazie elektronicznej.

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego – jakie zmiany?

Zasadniczą zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest składanie wniosków do rejestru przedsiębiorców wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Wyjątek stanowią wnioski składane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które nadal będą funkcjonować w wersji papierowej, czyli będzie można je złożyć tradycyjnie na urzędowym formularzu, ale będzie też można wysłać ich kopię drogą elektroniczną. Formularz, jak dotychczas, zawierać będzie niezbędne pouczenia dotyczące sposobu jego wypełniania, wnoszenia oraz skutków niespełnienia wymagań przewidzianych dla pism procesowych.

Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem Internetu i nieopłacony będzie zwracany bez wzywania do uzupełnienia braków. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania formularzy, przy zachowaniu wymagań dotyczących  pism procesowych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.  

Akta rejestrowe w formie elektronicznej

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, od 1 lipca 2021 roku akta dotyczące  podmiotów wpisanych do KRS będą przechowywane w formie elektronicznego zbioru dokumentów obejmującego także akta w postaci papierowej. Dlatego też dokumenty w formie papierowej, które dotyczą podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców i stanowią podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu, zostaną wprowadzone do zbioru online. Dokument przetworzony na e-dokument zostanie tym samym dołączony do akt rejestrowych wprowadzonych do e-KRS. Wszystkie dokumenty zawierające informacje przekazane z rejestrów będą automatycznie wprowadzane do akt rejestrowych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.

Zmienia się też sposób udostępniania akt podmiotów wpisanych do KRS. Akta te będą dostępne online  oraz tradycyjnie w siedzibie sądu rejonowego. Nie dotyczy to jednak będzie  sytuacji, w której  do wniosku online dołączane będą elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz dotyczące informacji otrzymanych z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w trybie określonym w art. 21a ustawy o KRS, jeśli  informacje te lub wyciągi nie stanowić będą podstawy dla decyzji sądu rejestrowego lub dotyczyć będą  osób, które nie podlegają wpisowi do KRS.

Zobacz także: Skomplikowane spory sądowe po brexicie

Akt notarialny po zmianach

Po zmianie, w przypadku dołączania do wniosku aktu notarialnego, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, osoba składająca wniosek będzie musiała wskazać we wniosku numer tego dokumentu znajdującego się w repozytorium.

Po dokonaniu zmiany przez sąd rejestrowy, dokument, którego numer podał wnioskodawca, automatycznie zostanie przekazany drogą elektroniczną z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i dołączony do wniosku.

Adres do doręczeń elektronicznych

Dodatkowo, składając wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można wskazać dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych, bądź uzyskać wpis adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wpis polega na automatycznym zamieszczeniu adresu do doręczeń w Rejestrze KRS po przekazaniu danych z bazy adresów elektronicznych.

Autorka:
Michalina Gdula
Aplikant radcowski

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa