3.01.2023 Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna – ustawa przyjęta przez Sejm


Fundacja rodzinna, rozwiązanie od lat stosowane w wielu państwach UE, wkrótce może zapewnić bezpieczną kontynuację biznesu i ochronę majątku w dłuższej perspektywie również polskim firmom rodzinnym.

Fundacja rodzinna – nowa instytucja w polskim prawie

Obecnie w wielu krajach z powodzeniem funkcjonuje instytucja tzw. prywatnej fundacji rodzinnej, czyli fundacji będącej właścicielem przedsiębiorstwa. Dzięki temu majątek firmy pozostaje w rękach rodziny i to w perspektywie dłużej niż jedno pokolenie.

W Polsce rozwiązanie to także może wkrótce stać się częścią systemu prawnego, bowiem 14 grudnia 2022 r. Sejm przyjął projekt ustawy o fundacji rodzinnej przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów i partnerami społecznymi. Fundacja rodzinna ma być osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Fundacja rodzinna – podstawowe założenia

Fundacja rodzinna ma stanowić swoisty skarbiec rodziny i ma wspomóc funkcjonowanie firmy na przestrzeni wielu pokoleń. Jej celem ma być realizacja wizji fundatora oraz zapewnianie środków dla beneficjentów, lecz szczegółowy cel fundacji rodzinnej określa w statucie jej fundator.

Nazwa fundacji rodzinnej ma zawierać dodatkowe oznaczenie „Fundacja Rodzinna”, w skrócie „F.R.” i będzie podlegać wpisowi do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, czyli „sąd rejestrowy”. Z chwilą wpisania do rejestru fundacja nabywa osobowość prawną.

Fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą tylko w zakresie:

 • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielania pożyczek:
 • spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje,
 • spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
 • beneficjentom;
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 • prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Fundacja rodzinna – zasady powstania i działania

Fundację rodzinną będzie mógł założyć fundator, a fundatorem fundacji rodzinnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim (dopuszcza się możliwość ustanowienia fundacji przez więcej niż jednego fundatora) lub w testamencie (fundacja ustanawiana w testamencie może mieć tylko jednego fundatora).

Do powołania/ustanowienia fundacji rodzinnej konieczne będzie:

 • złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie;
 • sporządzenie statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej;
 • przekazanie majątku na fundusz założycielski;
 • ustanowienie organów fundacji rodzinnej;
 • wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Ponadto, fundator będzie wnosił do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej jednak niż 100 000 PLN.

Do zadań fundacji będzie natomiast należało gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora oraz zapewnianie środków dla beneficjentów.

Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Fundacja rodzinna – osoba beneficjenta

Beneficjentem fundacji rodzinnej może zostać osoba fizyczna oraz Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) i to na rzecz beneficjenta działa fundacja rodzinna. Beneficjent zyska ponadto prawo do uzyskiwania informacji o działalności fundacji rodzinnej osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, w szczególności do żądania:

 • wglądu do dokumentów fundacji rodzinnej, w tym statutu, sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych, oraz sporządzania z nich kopii i notatek,
 • przedstawienia wyjaśnień od zarządu

z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Fundacja rodzinna i jej zarząd

Organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów, a do zadań zarządu ma należeć:

 • prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej;
 • realizacja celów fundacji rodzinnej określonych w statucie;
 • podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej;
 • tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie listy beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami zawartymi w statucie;
 • informowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu;
 • spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi.

Do zadań rady należeć ma z kolei pełnienie funkcji nadzorczych w stosunku do zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie.

Ponadto, jak wspominano powyżej fundator ustanawia także beneficjentów oraz zgromadzenie beneficjentów, które będą tworzyć beneficjenci uprawnieni do uczestnictwa w nim w ramach statutu.

Zgromadzenie beneficjentów podejmuje uchwały o powołaniu lub odwołaniu członków zarządu lub rady nadzorczej.

Fundacja rodzinna – opodatkowanie

Nowy projekt ustawy zakłada m.in.:

 • neutralność podatkową wniesionego przez fundatora majątku do fundacji,
 • wyłączenie spod opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn świadczeń oraz mienia otrzymywanego przez fundatora i beneficjentów w związku z rozwiązaniem fundacji,
 • powstanie przychodu opodatkowanego PIT w wysokości 15% w związku z otrzymaniem ww. świadczeń i mienia – z możliwością zastosowania zwolnienia w przypadku fundatora i beneficjentów z najbliższej rodziny,
 • zwolnienie fundacji z CIT, przy czym 15-procentowym CIT-em będą opodatkowane wypłaty świadczeń z fundacji oraz dystrybucja majątku w przypadku jej likwidacji.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zakłada się, że nastąpi to w 2023 roku.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa