11.02.2021 Spory sądowe i arbitrażowe

Jak zarządzać ryzykiem w biznesie?


Ryzyko to nieodłączny element działalności firm. Identyfikacja zagrożeń i efektywne zarządzanie nimi pozwala wyeliminować lub ograniczyć ich potencjalne negatywne skutki i zapewnić bezpieczeństwo biznesu.

Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej. Nie sposób go w pełni wyeliminować, istnieją jednak mechanizmy umożliwiające zabezpieczenie się przed niektórymi z ryzyk, bądź częściowe ograniczenie ich negatywnego wpływu.

Należy pamiętać, że zarzadzanie ryzykiem to proces ciągły. Wymaga proaktywnego podejścia i stałej pracy nad identyfikacją ryzyk, planowaniem działań niezbędnych w przypadku ich zmaterializowania się oraz monitorowaniem skuteczności tych działań.

Etapy zarządzania ryzykiem i rodzaje zagrożeń

Zarządzanie ryzkiem odnosi się do każdego obszaru biznesowego i odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu firm i poszczególnych procesów. Najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje ryzyk:

  • ryzyka prawne
  • ryzyka kredytowe
  • ryzyka rynkowe
  • ryzyka operacyjne

W większości projektów biznesowych najczęściej identyfikuje się ryzyka operacyjne i prawne, choć ich charakter i prawdopodobieństwo w dużej mierze zależy od specyfiki biznesu i prowadzonych projektów.

Zarządzanie ryzykiem powinno objąć wszystkie obszary przedsiębiorstwa. Wyróżnia się cztery kluczowe etapy tego procesu – identyfikacja, ocena, kontrola i działanie. Niezwykle istotne jest aby identyfikację zagrożeń rozpocząć już na etapie inicjowania prac projektowych. W kolejnych fazach ryzyko jest monitorowane, co pozwala na podjęcie działań niezbędnych do zminimalizowania i ograniczenia jego negatywnego wpływu, a także korekty wcześniej wdrożonych mechanizmów, które okazały się nieskuteczne.

Korzyści z zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem jest złożony i przebiega wieloetapowo, natomiast jeśli jest realizowany efektywnie, w wymierny sposób zwiększa bezpieczeństwo biznesu i poszczególnych procesów.

Prowadzi również do zmniejszenia kosztów, a nawet maksymalizacji zysków.

Zarządzanie ryzykiem to bowiem nie tylko identyfikacja i ograniczanie lub eliminowanie ryzyka, ale również ocena jego wpływu na biznes i wyniki finansowe. To z kolei cześć procesu zarządzania strategicznego, prowadzącego do redukcji niepewności i realizacji długoterminowych celów, a tym samym zwiększenia zysków.

Pobierz poradnik i dowiedz się więcej: Minimalizacja ryzyka w biznesie

Zarządzanie ryzykiem – jak możemy pomóc?

  • Audyt prawny i identyfikacja ryzyka
  • Analiza sytuacji klienta oraz potencjalnych roszczeń
  • Przygotowanie strategii minimalizującej odpowiedzialność odszkodowawczą
  • Kompleksowe wsparcie w procesie mediacji oraz postępowaniach sądowych


Zobacz także

17.12.2021 Spory sądowe i arbitrażowe
20.05.2020 Spory sądowe i arbitrażowe
10.06.2019 Spory sądowe i arbitrażowe
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa