2.09.2016 Podatki

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)


Od 1 lipca 2016 r. wprowadzone zostały do ustawy ordynacja podatkowa przepisy w zakresie obowiązku przygotowywania i przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg rachunkowych podatników w formie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Przepisy przejściowe różnicują moment, od którego podatnicy będą obowiązani do przygotowywania i przesyłania JPK, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych, posiadającym ustandaryzowany układ i format. Innymi słowy JPK jest nową, wysoce ustandaryzowaną formą raportowania do organów podatkowych.

Struktury logiczne JPK obejmują:

Struktura 1 – księgi rachunkowe
Struktura 2 – wyciąg bankowy
Struktura 3 – magazyn
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
Struktura 5 – faktury VAT
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
Struktura 7 – ewidencja przychodów

Spośród siedmiu powyższych struktur logicznych, które podatnicy będą zobowiązani przygotowywać, wyłącznie struktura 4 – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT będzie obowiązkowo przesyłana do organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Pozostałe struktury JPK będą przekazywane jedynie na żądanie organów podatkowych.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązuje od 1 lipca 2016 r. tzw. „duże przedsiębiorstwa”.

Obowiązek comiesięcznego raportowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., a przez mikro przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Powyższe oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy (łącznie
z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi) będą objęci obowiązkiem przygotowywania i przesyłania danych za pośrednictwem JPK.

Pozostałe 6 struktur będzie przekazywanych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Obowiązek ten będzie obejmował:

• od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
• od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Definicja małych i średnich przedsiębiorców została zawarta w art. od 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Średni przedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Mały przedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Przedsiębiorcy zagraniczni, prowadzący działalność gospodarczą za pomocą położonego na terytorium Polski oddziału, również będą obowiązani do przesyłania danych w formacie JPK na żądanie organu podatkowego.

W ramach przeprowadzanych testów, organy podatkowe będą weryfikować spójność, dokładność i kompletność ksiąg i deklaracji podatkowych. Podstawowymi testami będą testy weryfikujące wymogi formalne dla ksiąg, takie jak kolejna numeracja, luki i duplikaty zapisów.

Część testów będą stanowić testy rzeczywiste, np. weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości stosowania zasad rachunkowości itp.

Struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów rozliczanych po objęciu przedsiębiorcy obowiązkiem raportowania w formacie JPK.

Niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK wiąże się z konsekwencjami w postaci kary porządkowej w wysokości do 2.800 zł.

W przypadku celowego udaremniania czynności kontrolnych organom podatkowym, na podstawie Kodeksu karnego skarbowego podatnikowi grozi również kara grzywny do 720 stawek dziennych, tj. obecnie do 17.760.000 zł.

W związku z obowiązkiem przesyłania organom podatkowym informacji w formie JPK, a więc przede wszystkim danych związanych z rozliczeniami podatkowymi, a także możliwości szybkiej weryfikacji stwierdzonych nieprawidłowości m.in. przez organy kontroli skarbowej, prognozowana jest zwiększona liczba kontroli podatkowych w zakresie rozliczeń sprzed wprowadzenia JPK, w ramach okresu przedawnienia.


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa