9.09.2016 Prawo gospodarcze

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych


Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: „Nowelizacją”). Nowelizacja wdraża m.in. unijne dyrektywy z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE).

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

1. Ustawodawca z jednej strony podtrzymał zamknięty katalog okoliczności, w których następuje odrzucenie oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uregulowany już wcześniej
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2015.2164 (zwana dalej: “PZP”), wprowadził też jednak istotne zmiany:
•    rażąco niska cena została rozszerzona o rażąco niski koszt (jako konsekwencja wprowadzenia
w znowelizowanej ustawie, art. 91 ust. 2 PZP, art. 89 ust. 4 pkt 4 PZP, kryterium kosztu)
•    błędy w obliczeniu ceny zostały uzupełnione o błędy w obliczeniu kosztu, art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP
•    niewniesienie wadium, lub jego wniesienie w sposób nieprawidłowy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, stanowi przesłankę odrzucenia oferty, a nie jak dotychczas – wykluczenia wykonawcy z postępowania, art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP
•    podobnie brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest po Nowelizacji przesłanką odrzucenia oferty, a nie wykluczenia wykonawcy, art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP.

Ponadto ustawodawca wprowadził dwie całkowicie nowe przesłanki odrzucenia oferty:
•    oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, art. 89 ust. 1 pkt 7c PZP
•    przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób (art. 89 ust. 1 pkt 7d PZP).
2. Nowe zasady oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, w tym m.in. szczegółowe uregulowanie kwestii polegania na potencjale podmiotów trzecich oraz wykorzystywania formuły konsorcjum i podwykonawstwa  (art. 22 a – d PZP).
3. Nowe zasady ocen ofert pod kątem rażąco niskiej ceny  (art. 90 ust. 1a – 4  PZP).
4. Nowe zasady kwalifikacji wykonawców – możliwość stosowania zarówno obligatoryjnych jak
i fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania np. z powodu podania informacji wprowadzających zamawiającego w błąd – art. 24 PZP).
5. Klauzule społeczne (art. 22 ust. 2 PZP).
6. Możliwość postawienia wymogów dotyczących formy zatrudnienia osób realizujących zamówienia (obligatoryjną umowę o pracę). Zgodnie z wprowadzoną zmianą, zamawiający ma obowiązek zawrzeć
w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (art. 29 ust. 3a PZP).
7. Rozszerzenie katalogu czynności mogących stanowić podstawę do zaskarżenia czynności zamawiających do Krajowej Izby Odwoławczej (art. 180 ust. 2 PZP).
8. Elektronizację istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych – stworzenie platformy zamówień  publicznych (e-zamówienia), wprowadzenie obowiązku stosowania przy składaniu ofert i wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu profilu nabywcy, aukcje elektroniczne, itp. (na wdrożenie pełnej elektronizacji przewidziano termin do kwietnia 2018 r.). W określonych przypadkach przewidziano możliwość odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej – art. 10c PZP).

JEDNOCZEŚNIE USTAWODAWCA WPROWADZIŁ:

9. Zmiany w zakresie dokumentów przedkładanych przez wykonawców w toku postepowania – dokument JEDZ*, stanowiący wstępne oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak spełnienia przesłanek wykluczenia
z postepowania (art. 25 PZP).
10. Podział zamówienia na części – Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres
i przedmiot tych części – art. 36aa PZP.
11. Uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne (art. 138g – 138s PZP).

Wskazać również należy, iż w dniu 9 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386).

Zamówienia publiczne – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa