12.12.2016 Kodeks cywilny

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego – ostatnie zmiany


W dniu 8 września 2016 roku weszły w życie istotne zmiany do Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizację wprowadziły przepisy Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Informatyzacja postępowania cywilnego

 1. Utworzenie elektronicznego biura podawczego;
 2. Możliwość dokonania wyboru wnoszenia i doręczania pism procesowych w konkretnym postępowaniu cywilnym: za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub za pomocą tradycyjnej poczty;
 3. Wybór sposobu wnoszenia i doręczania pism procesowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 4. Wybór doręczenia elektronicznego jako prawo, a nie obowiązek (tj. brak obligu doręczeń elektronicznych);
 5. Brak skutków prawnych jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu w przypadku wniesienia pisma procesowego z pominięciem wybranego sposobu wnoszenia pism procesowych;
 6. Możliwość zrezygnowania z wnoszenia/doręczeń pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku profesjonalnych pełnomocników, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia;
 7. Brak konieczności składania uprzedniego oświadczenia o rezygnacji z wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku innych podmiotów;
 8. Obowiązek złożenia podpisu elektronicznie weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP – w przypadku wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 9. Uznanie doręczenia elektronicznego za dokonane w momencie zalogowania się na konto użytkownika w systemie informatycznym;
 10. W przypadku braku potwierdzenia odbioru, uznanie pisma wniesionego za pomocą systemu teleinformatycznego za skutecznie doręczone z upływem 14 dni od daty umieszczenia w systemie teleinformatycznym;
 11. Możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji elektronicznej;
 12. Możliwość dokonywania czynności sądowych na odległość (m.in. przeprowadzenie dowodu na odległość czy wręcz cała rozprawa na odległość);
 13. Możliwość sprzedaży ruchomości zajętych podczas postępowania egzekucyjnego za pomocą elektronicznej licytacji.

Doręczenia pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami

a. Brak obowiązku załączania pocztowego potwierdzenia nadania przesyłki drugiej stronie;

b. Obowiązek złożenia oświadczenia w treści pisma wnoszonego do sądu o nadaniu pisma drugiej stronie przesyłką poleconą  (dotyczy postępowań wszczętych po 8 września 2016 r.).

Zmiany w Kodeksie cywilnym

 1. Wprowadzenie nowej formy czynności prawnej – formy dokumentowej;
 2. Złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie jako wystarczający element do zachowania formy dokumentowej czynności prawnej;
 3. Wprowadzenie definicji dokumentu jako nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z treścią czynności prawnej, a w konsekwencji uznanie wiadomości e-mail, sms-ów czy też plików komputerowych za dokument;
 4. Podpis nie jest elementem koniecznym dla ważności dokumentu;
 5. Dotychczasowy wymóg stwierdzenia pismem dla celów dowodowych umowy pożyczki o wartości przekraczającej 500 zł zastąpił wymóg zachowania formy dokumentowej dla umowy pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł.

Piotr Jakubowski
Senior Associate, Adwokat
TGC Corporate Lawyers


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa