26.04.2022 Prawo spółek

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z podpisem Prezydenta


W dniu 4 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące funkcjonowania grup spółek oraz zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi.

Znowelizowana ustawa wprowadza do polskiego prawa spółek szereg zmian. W praktyce mają one zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki oraz uzupełnić przyjęte regulacje z innych ustaw., m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo upadłościowe.

Nowelizacja KSH – grupy spółek i zasady ich funkcjonowania

Nowelizacja ustawy o KSH wprowadza do polskiego prawa spółek definicję grupy spółek i reguluje zasady ich funkcjonowania. Zgodnie z nowymi przepisami grupa spółek to spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji interesu grupy spółek, uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Regulacje z zakresie działania grupy spółek obejmują następujące rozwiązania:

 • Uchwała o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej podejmowana przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej większością trzech czwartych głosów;
 • Uczestnictwo w grupie spółek ujawniane przez wpisanie wzmianki do rejestru przez spółkę dominującą oraz spółkę zależną;
 • Spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące polecenie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności dotyczące prowadzenia spraw spółki;
 • Wiążące polecenie wymaga uchwały spółki zależnej i wskazuje:
  • oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia;
  • interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia;
  • spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile występują;
  • przewidywany sposób i termin zrekompensowania spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego polecenia;
 • Spółka dominująca może przeglądać księgi i dokumenty spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądać od niej udzielenia informacji w każdym czasie;
 • Stały nadzór rady nadzorczej spółki dominującej nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek;
 • Wprowadzenie możliwości przymusowego odkupu udziałów albo akcji wspólnika lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariusza lub akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej;
 • Ustanie uczestnictwa w grupie spółek przez podjęcie większością trzech czwartych głosów uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek lub przez złożenie przez spółkę dominującą spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek oświadczenia o ustaniu tego uczestnictwa.

Ponadto, co istotne, przepisy znowelizowanej ustawy o spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek nie będą stosowane w odniesieniu do:

 • Spółki publicznej;
 • Spółki, która jest spółką w likwidacji i rozpoczęła podział swego majątku albo jest spółką w upadłości;
 • Spółki będącej podmiotem objętym nadzorem nad rynkiem finansowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Nowelizacja KSH – rola rady nadzorczej

Zmienione przepisy zwiększają nadzór nad spółką. Nadzór sprawowany jest przez radę nadzorczą, a nowe rozwiązanie polega na wprowadzeniu obowiązku przekazania radzie wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wpłynięcia żądania rady do organu lub osoby obowiązanej.

Ponadto w znowelizowanej ustawie znalazł się zapis, iż członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może ujawniać tajemnic spółki również po wygaśnięciu mandatu, a swoje obowiązki powinien wykonywać z wszelką starannością i działając lojalnie wobec spółki.

Rada nadzorcza może także ustanowić doraźny lub stały komitet, składający się z członków rady nadzorczej. Komitet ten ma pełnić określone czynności nadzorcze, może też podejmować uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę rady nadzorczej.

Kompetencje rady w zakresie sprawozdań finansowych

Zgodnie z nowymi regulacjami rada nadzorczej ma obowiązek informowania, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadza badanie sprawozdania finansowego spółki o tym, kiedy ma się odbyć posiedzenie rady dotyczące sprawozdania z działalności spółki.

Jeśli natomiast sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, w posiedzeniu rady nadzorczej powinien uczestniczyć kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej. Przedstawi on radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności oraz udzieli odpowiedzi na pytania członków rady.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa