13.05.2021 Prawo spółek

Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla beneficjentów rzeczywistych


30 kwietnia 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawy o AML), implementująca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (tzw. V Dyrektywę AML). Niektóre przepisy wchodzą w życie już 15 maja 2021 roku.

Nowelizacja ustawy o AML wprowadza nowe obowiązki oraz zmienia, m.in. przepisy dotyczące zakresu informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Na jakie zmiany po 15 maja 2021 roku muszą być zatem przygotowane podmioty obowiązane, podmioty objęte obowiązkiem zgłaszania informacji do CRBR oraz beneficjenci rzeczywiści?

Zobacz także: eKRS – od 1 lipca wnioski tylko przez Internet   

Pierwsze nowe obowiązki po 15 maja 2021

Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie od 3 do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji, ale niektóre wchodzą w życie już 15 maja i od tej daty w/w podmioty oraz beneficjenci rzeczywiści będą musieli stosować się do niektórych nowych zasad.

Najważniejsze zmiany w zakresie beneficjentów rzeczywistych i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:

 • zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego przez określenie, kto jest uważany za beneficjenta rzeczywistego w przypadku trustów,
 • rozszerzenie zakresu podmiotów, które są obowiązane zgłaszać informacje do CRBR na:
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne stanowiska w imieniu lub na rzecz trustu nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółki partnerskie i spółki europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje,
 • rozszerzenie obowiązku wskazywania obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego poprzez obowiązek wskazania każdego posiadanego przezeń obywatelstwa,
 • nałożenie obowiązku na beneficjentów rzeczywistych dostarczenia, w ściśle określonych terminach, wszelkich informacji i dokumentów podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia informacji do CRBR wraz z nałożeniem na nich odpowiedzialności w postaci kary pieniężnej w wysokości 50.000 PLN za niedochowanie powyższego obowiązku,
 • obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa w razie zmiany danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego lub jeśli instytucja zobowiązana była w ciągu roku kalendarzowego do weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych,
 • obowiązek uzyskania potwierdzenia rejestracji potencjalnego klienta we właściwym rejestrze beneficjentów rzeczywistych lub posiadania odpisu z takiego rejestru podczas nawiązywania nowych stosunków gospodarczych,
 • brak ograniczenia procesu weryfikacji beneficjentów rzeczywistych wyłącznie do informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych lub odpowiednim rejestrze prowadzonym w innym państwie członkowskim UE (podmioty na żądanie instytucji obowiązanej udostępniają informacje lub dokumenty pozwalające na identyfikację tożsamości ich beneficjentów rzeczywistych),
 • możliwość nałożenia kary pieniężnej na beneficjenta rzeczywistego, który nie dopełnił obowiązku dostarczenia stosownych informacji podmiotowi zobowiązanemu do dokonania wpisu do CRBR (do wysokości 50.000 zł), a także możliwość nałożenia kary pieniężnej na podmioty ujawnione w CRBR, w przypadku, gdy podały one do CRBR dane niezgodne ze stanem faktycznym lub z naruszeniem ustawowego terminu (do wysokości 1.000.000 zł).

Dla podmiotów objętych przepisami ustawy wprowadzenie powyższych zmian oznaczać będzie zwiększenie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych poprzez zintensyfikowanie działań mających na celu aktualizowanie danych, zapewnianie wymaganej dokumentacji, przestrzeganie nowych obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych, których niedopełnienie będzie mogło skutkować poważnymi karami finansowymi. Przerzucenie odpowiedzialności za dostarczenie niezbędnych informacji na beneficjentów rzeczywistych i obwarowanie ewentualnego niewykonania obowiązku informacyjnego karą pieniężną również powinno przysłużyć się sprawniejszej aktualizacji danych w CRBR, a co za tym idzie – ich transparentności.

Znowelizowane przepisy ustawy o AML – zobacz, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa