14.03.2018 Prawo spółek

Nowelizacja ustawy o KRS – najważniejsze zmiany


Z dniem 15 marca 2018 wchodzi w życie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, dalej zwana „Nowelizacja”, stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L 169 z 30.06.2017).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 • Na mocy nowelizacji polski KRS wejdzie w skład zintegrowanego europejskiego systemu rejestrów spółek. Utworzony zostanie system integracji rejestrów. W jego ramach będzie możliwe uzyskiwanie bezpłatnie – za pomocą systemu teleinformatycznego – następujących danych:
  1. informacji o wykreśleniu podmiotów z rejestru;
  2. listy dokumentów spółek – m.in. aktów założycielskich/umów/statutów spółek, sprawozdań finansowych, uchwał o zmianie wysokości kapitału zakładowego i powołaniu członków organów spółek;
  3. kopii dokumentów, złożonych zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
 • Akta rejestrowe prowadzone będą również dla podmiotów, co do których nie doszło do skutecznej rejestracji z powodu prawomocnego zwrotu, odrzucenia lub oddalenia wniosku.
 • Udostępnianie akt KRS do przeglądania w siedzibie sądu będzie się odbywało wyłącznie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Przeglądanie akt będzie mogło się również odbywać za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
 • W aktach podmiotów podlegających wpisowi do KRS prowadzone będą oddzielne zbiory dokumentów dotyczących dokumentów finansowych – utworzone zostanie tzw. repozytorium dokumentów finansowych.

Dokumenty finansowe (roczne sprawozdania finansowe bądź oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego) będą obowiązkowo składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba składająca oświadczenie będzie obowiązana opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ustawa stanowi o składaniu tych dokumentów przez osoby reprezentujące spółkę jako członek organu, wspólnik uprawniony do reprezentacji, syndyk lub likwidator, przy czym nie powinno ulegać wątpliwości, że może tego dokonać również pełnomocnik. Z uwagi jednak na fakt, że wnioski będą składane za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, tak pełnomocnicy, jak i sami reprezentanci podmiotów składających dokumenty finansowe, będą zobowiązani uzyskać konto w tym systemie.

 • Jeżeli osoba upoważniona do reprezentacji spółki będzie mieć miejsce zamieszkania poza terytorium Unii, to po stronie takiej osoby istnieć będzie obowiązek wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń w Polsce.
 • Utworzone zostanie repozytorium aktów notarialnych, w którym będą składane przez notariuszy akty notarialne stanowiące podstawę wpisu do KRS.  W przypadku umieszczenie aktu w repozytorium, wnioskodawca we wniosku do KRS podaje jedynie dane o pozycji takiego aktu w repozytorium Przepisy o repozytorium aktów notarialnych wejdą w życie dopiero 1 marca 2020 r.
 • Z momentem, gdy zostanie utworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (tj. 1 lutego 2019 r.), KRS będzie automatycznie otrzymywał dane o otwarciu i zakończeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Postępowanie przymuszające będzie również obejmowało możliwość sądu do wezwania obowiązanych do powołania organu (czyli np. wspólników spółki) do dokonania tej czynności pod rygorem grzywny.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa