24.01.2019 Prawo pracy

Obowiązek nadania numeru PESEL cudzoziemcowi a deklaracja PIT-11


W związku z tym, że w rozliczeniu za 2018 r. informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) trzeba będzie sporządzić do końca stycznia 2019 r., wśród pracodawców pojawiła się wątpliwość dotycząca tego, czy brak identyfikatora PESEL wśród pracowników – cudzoziemców uniemożliwi sporządzenie PIT-11.

Zmiany w obowiązku meldunkowym

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2017 poz. 2286) (dalej nowelizacja), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. uchyliła przepisy przewidujące zniesienie obowiązku meldunkowego, co miało nastąpić od początku tego roku i rozwiała w ten sposób powracające wątpliwości w tym zakresie.

Dodatkowo, nowelizacja zmieniła zasadę nadawania numeru PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Polski. Do momentu wejścia w życie tej nowelizacji cudzoziemcy występując o meldunek czasowy musieli składać wniosek o nadanie numeru PESEL, wskazując faktyczną podstawę prawną uprawniająca ich do jego uzyskania, co sprawiało, że otrzymanie  numeru PESEL wymagało wiedzy, czasu i wysiłku. Od 1 stycznia 2018 obcokrajowcy dokonujący zameldowania na pobyt czasowy mają automatycznie nadawany numer PESEL bez podawania podstawy prawnej. Artykuł 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o ewidencji ludności w nowym brzmieniu stanowi, że „W rejestrze PESEL gromadzone są dane cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”. Przed nowelizacją, w rejestrze PESEL gromadzone były wyłącznie dane cudzoziemców w związku z udzieleniem pobytu stałego, pobytu rezydenta długoterminowego UE, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, azylu, zgody na pobyt tolerowany, ochrony czasowej czy pobyt czasowy  ze względów humanitarnych.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pozostali cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miej. Ustawa przewiduje też możliwość nadania numeru PESEL na wniosek, jeżeli obcokrajowiec nie przebywa w Polsce.

W związku z tym, że PESEL od 1 stycznia 2018 r. stał się dostępny i obowiązkowy dla wszystkich obcokrajowców przebywających w Polsce przez okres dłuższy niż 30 dni, to jednocześnie stał się identyfikatorem podatkowym większości z nich, co bezpośrednio przekłada się na działania ich pracodawców w odniesieniu do obowiązków względem administracji skarbowej. W szczególności przy sporządzaniu pracownikom informacji PIT -11.

PIT-11 z NIP czy z PESEL?

PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja wystawiana oraz dostarczana przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.) identyfikatorem podatkowym podatnika, m.in. tego, o którym mowa w formularzu PIT-11, jest:

  • numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Z nadaniem NIP wiąże się nierozerwalnie dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego, a zgłoszenia tego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

W związku z powyższym, pojawiły się ostatnio w prasie doniesienia sygnalizujące kłopot z wysyłką elektroniczną PIT-11 bez numeru PESEL obcokrajowca lub wręcz informacje ostrzegające, że PIT -11 bez numeru PESEL będzie przez system informatyczny odrzucony. Na dzień przygotowania niniejszego artykułu, tych informacji nie potwierdziła w rozmowach telefonicznych ani Krajowa Informacja Skarbowa, ani Działy przetwarzania elektronicznego kilku urzędu skarbowych w Warszawie (np. Urząd Skarbowy Warszawa – Praga). Otrzymywaliśmy jedynie informacje potwierdzające dotychczasową praktykę wstawiania samych „dziewiątek” w miejsce brakującego numeru PESEL w celu przesłania PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Nie wydano także w tej sprawie żadnego oficjalnego stanowiska, które wskazywałoby na zmianę w wypełnianiu PIT-11 dla obcokrajowców.

Autorka:

Katarzyna Zarzycka
Konsultant ds. cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa