27.07.2022 Prawo spółek

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki – art. 233 KSH


Podczas zatwierdzania sprawozdania finansowego należy zweryfikować czy bilans nie wykazuje tzw. straty kwalifikowanej. W przypadku jej wystąpienia Kodeks spółek handlowych nakłada na zarząd spółki z o.o. obowiązek niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

Przepis ma na celu poinformowanie wspólników o złej sytuacji finansowej spółki oraz skłonienie ich do działań naprawczych (np. wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego, zaciągnięcie pożyczki).

Czym jest strata kwalifikowana?

Strata kwalifikowana to strata przewyższająca określony w art. 233 § 1 k.s.h. próg, czyli sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Obliczając wysokość straty należy wziąć pod uwagę wysokość strat ze wszystkich lat ubiegłych. Konieczność zwołania zgromadzenia wspólników ocenia się na podstawie bilansu rocznego, stanowiącego część sprawozdania finansowego lub bilansu bieżącego.

Zwołanie zgromadzenia wspólników

Zwołanie zgromadzenia wspólników powinno nastąpić w drodze podjęcia stosownej uchwały, z zachowaniem wymogów formalnych przewidzianych w k.s.h. Działanie bez zbędnej zwłoki odnosi się zarówno do zwołania zgromadzenia, jak i daty jego odbycia. W praktyce, uchwała o dalszym istnieniu spółki może być podjęta na zgromadzeniu nadzwyczajnym lub zwyczajnym – zwołanym w najkrótszym możliwym terminie. W porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinien znaleźć się punkt dotyczący podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki.

Zobacz także: Rząd szykuje zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązków

W przypadku niezwołania walnego zgromadzenia wspólników, zarząd spółki naraża się m.in. na odpowiedzialność odszkodowawczą (jeżeli wskutek zaniechania spółka dozna szkody) i karną (grzywna do 20.000 złotych). Zarząd, który prawidłowo zwołał zgromadzenie wspólników nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje lub ich brak. Odpowiedzialność ta spoczywa na wspólnikach.

W przypadku spółki jednoosobowej, w której członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem, przepis art. 233 § 1 k.s.h. nie ma zastosowania.

Należy pamiętać zatem aby przy zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w przypadku, gdy zostaną spełnione przesłanki do podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki zarząd oraz wspólnicy wywiązali się z ciążących na nich obowiązków.

Autorka:

Anna Szczerba
Dyrektorka Działu Prawa Spółek
TGC Corporate Lawyers

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa