18.09.2017 Kodeks cywilny

Orzeczenie o niepełnosprawności bez podania jej przyczyny?


Od kilku lat w obrocie prawnym sygnalizowana jest potrzeba zmiany legislacyjnej w zakresie ujawniania przyczyny niepełnosprawności w wydawanych orzeczeniach.

Wynika to z tego, że pracodawca po przedstawieniu przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niepełnosprawności uzyskuje faktyczny dostęp do danych wrażliwych dotyczących pracownika. Jednakże zatrudnianie pracowników z określonymi schorzeniami (które oznaczane są za pomocą kodów przyczyny niepełnosprawności) pozwala pracodawcy, w myśl przepisów prawa, uzyskać dodatkowe korzyści finansowe w postaci podwyższonej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz obniżenia wpłat na PFRON.

Ustalenie znaczenia symbolu choroby nie nastręcza pracodawcy żadnych trudności – wystarczy lektura rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. Udostępnienie pracodawcy tych danych, a w szczególności określonych symbolami 01-U (upośledzenie umysłowe), 02-P (choroby psychiczne) i 06-E (epilepsja), budzić może wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej, a w konsekwencji skutkować może dyskryminacja osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. Dlatego też Trybunał Konstytucyjny, oceniając zasadność skargi konstytucyjnej, powinien rozważyć, czy dla realizacji celów ustawodawcy związanych z aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, tj. umożliwienia czy ułatwienia podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, konieczne jest ujawnianie informacji o przyczynach niepełnosprawności, oraz czy nie jest to wymóg naruszający konstytucyjnie gwarantowane prawa tych osób. Powstaje bowiem słuszne pytanie, czy dla osiągnięcia powyższych celów nie jest możliwe wypracowanie innych rozwiązań niezwiązanych z tak daleko idącą ingerencją w prywatność jednostki.Analizy wymaga, czy w stosunkach zatrudnienia nie byłoby wystarczające np. posługiwanie się zaświadczeniami lekarskimi niezawierającymi szczegółowych informacji o przyczynach niepełnosprawności, a jedynie o stopniu tej niepełnosprawności lub o istnieniu określonej kategorii schorzeń. W przypadku stwierdzenia przez TK niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów rola ustawodawcy będzie określenie na nowo przesłanek, od których zależeć będzie uzyskanie wyższej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń oraz możliwość obniżenia wpłat na PFRON, co będzie szczególnie istotne dla pracodawców beneficjentów pomocy publicznej na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Komentarz Mateusza Brząkowskiego do “Kadry i Płace” nr 163, 24 sierpnia 2017 r.

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa