23.02.2017 Kodeks cywilny

Otrzymanie pomocy publicznej wyklucza dotacje do wynagrodzeń niepełnosprawnych


Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które wypłacane jest pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie art. 26 a–c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stanowi pomoc publiczną. W związku z tym mają do niej zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu.

W myśl art. 4 ust. 1 lit. p tego rozporządzenia wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych nie wymaga notyfikacji w przypadku, gdy jego wartość nie przekracza równowartości 10 mln euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie. W celu monitorowania, czy dopuszczalny limit pomocy dla tej kategorii jest zachowany, pracodawca ubiegający się o wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych ma obowiązek przedstawiania do PFRON co miesiąc skumulowanej wartości pomocy. Wynika to z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oznacza to, że przy ubieganiu się w każdym miesiącu o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych trzeba złożyć do PFRON jeden z formularzy zawierających informacje o pomocy publicznej, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, tj. odpowiednio:

● formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR) – w przypadku prowadzenia działalności w rolnictwie lub rybołówstwie,

● formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) – w przypadku prowadzenia działalności w pozostałych sektorach.

Wobec powyższego pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej (do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czyli wynagrodzeń), przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) za miesiąc styczeń 2017 r. (do 25 lutego 2016 r. – w praktyce do poniedziałku 27 lutego br.), powinien wraz z nim jednocześnie złożyć informację o nieotrzymaniu takiej pomocy publicznej. Może to zrobić elektronicznie lub w formie tradycyjnej. Oprócz tego razem z tymi dokumentami składa miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P).

Aby złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy w przypadku wnioskodawców rozliczających się z PFRON elektronicznie, należy po wypełnieniu wniosku Wn-D zaznaczyć poniżej w sekcji „Oświadczam, że…”(dół wniosku) informację: „Do wniosku załączam: informację o nieotrzymaniu pomocy…” oraz podpisać wniosek Wn-D, używając opcji „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”. Po dokonaniu tej czynności należy wybrać opcję „Załączniki” i z listy załączników dodać INF-O-PP/INF-O-PR (używając opcji „Dodaj INF-O-PP” lub „Dodaj INF-O-PR”). System wyświetli wówczas właściwą część wybranego formularza oraz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy co do tych samych kosztów (zamiast sekcji E formularza INF-O-PP lub D formularza INF-O-PR, w której wykazywane są kwoty otrzymanej w danym roku pomocy w ramach subsydiów płacowych pracowników niepełnosprawnych). Po wypełnieniu w druku koniecznych pozycji należy go podpisać (opcja „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”) oraz przejść do załączników INF-D-P (miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych).

Wnioskodawca rozliczający się z PFRON papierowo wybiera, wypełnia i dołącza do wniosku Wn-D oraz druku INF-D-P odpowiedni rodzaj formularza o pomocy publicznej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej – INF-O-PR albo INF-O-PP.

Wnioskodawca, który nie otrzymał w danym roku takiego wsparcia do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, wypełnia jeden z ww. formularzy, pozostawiając niewypełnioną ostatnią sekcję druku E bądź D (w której wykazuje się kwoty otrzymanej pomocy do tych samych kosztów, o które ubiega się wnioskodawca). Formularz należy podpisać. Dodatkowo należy dołączyć podpisane oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

 Autor:

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa