23.03.2018 Prawo pracy

Podsumowanie zmian w prawie pracy w pierwszym kwartale 2018 r.


Pierwszy kwartał 2018 r. roku przyniósł liczne zmiany w prawie pracy. Najważniejsze z nich to zakaz handlu w niedzielę, zmiana zasad opłacania składek do ZUS oraz zatrudniania cudzoziemców. O czym powinni pamiętać pracodawcy i pracownicy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747) płaca minimalna dla pracowników pełnoetatowych w roku 2018 wynosi 2100 zł. Co stanowi wartość o 100 zł wyższą niż w 2017 r. Do kwoty 13,70 zł wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu (wzrost o 0,70 zł w stosunku do roku 2017). Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane koniecznością ograniczenia zjawiska niższych wynagrodzeń dla  osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną w stosunku do osób  otrzymujących wynagrodzenie za pracę, a także potrzebą ograniczenia nadużywania umów cywilnoprawnych.

Jedna wpłata do ZUS – Zmiany w prawie pracy

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń z ZUS. Zmiana ta wynika z nowelizacji Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) w wyniku uchwalenia której dodany został art. 43b. Pięć różnych rodzajów składek: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, płatnicy regulują jednym przelewem, który wykonują na swój numer rachunku składkowego będący indywidualnym rachunkiem bankowym.  O numerze tego rachunku płatnicy informowani byli pisemnie przez ZUS. W przypadku braku otrzymania informacji w tym zakresie, konieczne jest zwrócenie się do ZUS lub samodzielne sprawdzenie indywidualnego numeru rachunku za pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej ZUS.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY W PIERWSZYM KWARTALE 2018 R.

Z początkiem bieżącego roku w życie weszła nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065), która wprowadza zmiany przede wszystkim co do wykonywania pracy krótkoterminowej na terytorium Polski przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Praca ta ma być wykonywana na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i ma w założeniu ograniczyć występowanie nadużyć w tym zakresie. Ustawa wprowadza przy tym nowy typ zezwolenia na pracę w postaci krótkoterminowego zezwolenia na pracę sezonową w określonych sektorach (m. in. w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce).

Zakaz handlu w niedziele
PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY W PIERWSZYM KWARTALE 2018 R.

1 marca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305). Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Ustawa wprowadza ograniczenia w zakresie handlu w niedziele i święta,  w dniu 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, a także ogranicza możliwość powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 1400. Wynagrodzenie takie, oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz powyższy nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba, że w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto. Natomiast pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba, że w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto. Zakaz nie obejmuje jednak m. in. stacji paliw płynnych, aptek, placówek pocztowych, dworców oraz portów lotniczych, a także placówek handlowych z przeważającą działalnością gastronomiczną, sklepów internetowych oraz miejsc, w których handel prowadzi osobiście przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Autor:

Sylwia Składzień,
Junior Associate, Radca Prawny,
TGC Corporate Lawyers

Kontakt – Szef praktyki Prawa Pracy:

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa