4.10.2021 Upadłość i restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne – czym jest i jak jest prowadzone?


Postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa przeprowadza się w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez restrukturyzację w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne a rodzaje dłużników

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

Przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć:

  • dłużnika niewypłacalnego w rozumieniu Prawa upadłościowego,
  • dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Zobacz także: Czy nadchodzi fala strajków?

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Ponadto w związku z pandemią COVID-19 wprowadzony został nowy uproszczony tryb postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które w swoich założeniach najbardziej zbliżone jest do postępowania o zatwierdzenie układu.

Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy, właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czynności sądowe w postępowaniu wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania restrukturyzacyjnego, sprawuje nadzór nad czynnościami nadzorcy sądowego i zarządcy, oznacza czynności, których wykonywanie przez nadzorcę sądowego albo zarządcę jest niedopuszczalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia.

Autorka:
Karolina Piątek
Junior Associate TGC Corporate Lawyers

Upadłość i restrukturyzacja – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa