12.02.2021 Prawo pracy

PPK 2021 – terminy dla małych firm


Zbliża się termin zawarcia umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych przez podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób.

Jakie obowiązki muszą spełnić pracodawcy objęci IV fazą programu?

Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r., natomiast umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Pracodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, nie tylko w imieniu pracowników, ale również osób z którymi zawarł umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia) od których to umów, zobowiązany jest odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

PPK – wybór instytucji finansowej

Należy pamiętać, iż przed zawarciem obu umów niezbędne jest dokonanie wyboru instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała środki w ramach PPK.  Wyboru dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonionych w trybie przyjętym u pracodawcy.

W wielu firmach, które dotychczas nie wprowadziły procedury wyłaniania przedstawicieli osób zatrudnionych, konieczne będzie opracowanie i wdrożenie odpowiedniego trybu, z którego pracodawca będzie mógł korzystać również w przyszłości w celu niezwiązanym z PPK. Osiągnięcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a reprezentacją osób zatrudnionych powinno nastąpić miesiąc przed terminem zawarcia umowy o zarządzanie PPK tj. 23 marca 2021r. W sytuacji braku porozumienia do 23 marca 2021 r. pracodawca sam dokonuje wyboru instytucji finansowej.

Obowiązki po wdrożeniu PPK

Nie jest to jedyny obowiązek nałożony na pracodawcę – po utworzeniu PPK podmiot zatrudniający, jest zobligowany do terminowego i prawidłowego obliczania, pobierania oraz przekazywania wpłat do wybranej instytucji finansowej, a także do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej PPK.

Za niedostosowanie się do przepisów zawartych w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewidziano określone sankcje finansowe w wysokości nawet do wysokości 1.000.000 złotych.

Autorka:

 

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers 

PPK – jak możemy pomóc?

Kancelaria TGC oferuje następujące usługi dla firm wdrażających Pracownicze Plany Kapitałowe:

1. Wsparcie w wyborze reprezentacji pracowników obejmujące oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, m. in.:

  • opracowanie regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników,
  • opracowanie niezbędnych komunikatów do pracowników,
  • opracowanie kart do głosowania,
  • niezbędne wsparcie przy przeprowadzaniu wyborów do reprezentacji pracowników,
  • opracowanie informacji o wyborze instytucji finansowej,

2. Przeprowadzenie szkolenia pracowników obejmujące przedstawienie podstawowych informacji o zasadach funkcjonowania PPK, obowiązkach pracowników i pracodawcy w tym zakresie.

3. Wsparcie prawne przy wyborze instytucji finansowej prowadzącej PPK:

  • przedstawienie ofert wybranych instytucji finansowych prowadzących PPK;
  • przeanalizowanie pod kątem prawnych projektów umów z instytucjami finansującymi prowadzącymi PPK tj. umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK i przedstawienie Państwu podstawowych informacji o postanowienia umownych, które wpływają na Państwa sytuację prawną.

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa