10.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców

Praca dla uchodźców z Ukrainy – minimum formalności


Będzie łatwiej zatrudnić uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Sejm przyjął specjalną ustawę upraszczającą procedury zatrudniania uchodźców oraz przyznającą im prawo do pracy i poradnictwa zawodowego.

Zatrudnienie obywateli Ukrainy – wystarczy powiadomienie

Nowe przepisy mają pomóc polskim pracodawcom zatrudniać uciekających przed wojną Ukraińskich uchodźców, którzy przebywają w Polsce legalnie. Do najważniejszych rozwiązań należy:

  • Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy na postawie powiadomienia powiatowego urzędu pracy – powiadomienie podmiot zatrudniający wysyła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez uchodźcę, który legalnie przebywa na terytorium Polski.

Powiadomienie o powierzeniu pracy zawierać powinno:

  • rodzaj umowy zawartej pomiędzy podmiotem zatrudniającym a obywatelem Ukrainy,
  • dane osobowe obywatela Ukrainy, w tym imiona i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i serię dokumentu tożsamości, podróży lub innego dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość i narodowość,
  • dane dotyczące podmiotu zatrudniającego obejmujące nazwę, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP i REGON, symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy, w przypadku zatrudnienia przez agencję zatrudnienia także numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Powyższe dane po przesłaniu do powiatowego urzędu pracy będą udostępniane instytucjom takim jak ZUS, KRUS, PIP oraz Straż Graniczna.

Dostęp do rynku pracy i szkoleń

Obok przepisów ułatwiających zatrudnianie uchodźców, istotne są także rozwiązania umożliwiające obywatelom Ukrainy:

  • zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy w celu poszukiwania zatrudnienia oraz nabycia statusu osoby bezrobotnej,
  • korzystanie z oferowanego przez urzędy pracy poradnictwa zawodowego oraz szkoleń na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Ponadto, uciekający przed wojną obywatele Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowali zamiar pozostania w Polsce, mają prawo do legalnego pobytu przez okres 18 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenia o kolejne 3 lata na podstawie indywidualnie wydawanej decyzji.

Przyjęte przez rząd rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Zatrudniasz obywateli innych państw? Zapytaj o usługę: Obsługa prawna cudzoziemców i legalizacja pobytu


Zobacz także

25.07.2022 Zatrudnianie cudzoziemców
11.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa