30.07.2021 Praca zdalna

Praca zdalna w Kodeksie pracy – nowy projekt ustawy


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej. Według nowych propozycji pracownik będzie musiał potwierdzać z pracodawcą miejsce wykonywania pracy świadczonej zdalnie.  

Praca zdalna tylko w miejscu ustalonym z pracodawcą

Pierwsza zmiana to definicja pracy zdalnej. Projekt zakłada, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod jego adresem zamieszkania. Co istotne to miejsce każdorazowo musi być uzgodnione z pracodawcą. Dodatkowo pracownik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że we wskazanym przez niego miejscu ma odpowiednie warunki do pracy.

Warunkiem wykonywania pracy zdalnej przez pracownika będzie więc wyrażanie zgody pracodawcy na świadczenie pracy przez pracownika poza zakładem pracy i akceptacja wskazanego przez pracownika miejsca wykonywania pracy. 

W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej, pracownik będzie musiał poinformować o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Polecenie pracy zdalnej w przypadku siły wyższej

Zgodnie z nowymi zapisami, praca zdalna może być także polecona pracownikowi przez pracodawcę. Taka sytuacja będzie możliwa w przypadku:

  • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  • w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  • w okresie, w którym z powodu siły wyższej (z przyczyn niezależnych od pracodawcy) zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Wprowadzenie do projektu pojęcia siły wyższej oznacza, że pracodawca będzie mógł zarządzić wykonywanie przez pracowników pracy zdalnie w przypadku wystąpienia zdarzenia zewnętrznego, nieprzewidzianego i niemożliwego do zapobieżenia.

 Zobacz także: e-Urząd Skarbowy – dostęp do danych spółki osobowej

Praca zdalna na wniosek pracowników sprawujących opiekę nad członkiem rodziny

Nowa wersja projektu rozszerza również katalog osób, których wniosek dotyczący wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie zobowiązany zatwierdzić. Do dotychczasowego katalogu dodano pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Powrót do poprzednich warunków wykonywania pracy – do 30 dni od wniosku

Jeżeli strony umowy o pracę uzgodnią wykonywanie pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia, w dalszym ciągu każda z nich będzie mogła wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy w tym trybie i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Pracownik i pracodawca w takiej sytuacji ustalą termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

W razie braku takiego porozumienia, zgodnie z nowym projektem, przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nastąpi po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Oznacza to, że brak porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownika nie będzie stanowił przeszkody do powrotu pracownika do biura.

Autorka:

 

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny,
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa