30.11.2020 Praca zdalna

Pracownik na kwarantannie: praca zdalna i zakres świadczeń


Pracownik może wykonywać pracę zdalną podczas odbywania kwarantanny. Kiedy jest to możliwe i jakie świadczenia przysługują w takiej sytuacji?

Kwarantanna to izolacja domowa osób zdrowych z powodu narażenia na zakażenie oraz osób, których pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 okazał się dodatni. Trwa minimum 10 dni, jeśli brak jest objawów choroby lub przynajmniej 13 dni od momentu wystąpienia pierwszych objawów, przy czym wówczas by kwarantannę można było zakończyć przez ostatnie 3 dni nie może być objawów Covid-19 u pacjenta.

Kwarantanna może być nałożona automatycznie z mocy prawa (np. osoba wracająca z zagranicy lub skierowana na badanie laboratoryjne w kierunku obecności koronawirusa), w drodze decyzji organu inspekcji sanitarnej lub decyzji lekarza POZ. Kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami (zmiany weszły w życie 3 listopada 2020 r.) podlegają także osoby współzamieszkujące z osobą poddaną izolacji.

Kwarantanna, a niezdolność do wykonywania pracy

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych lub izolacji w związku z epidemią koronawirusa będzie traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Należy jednak pamiętać, że przepisy niniejszej ustawy będą obowiązywały po jej opublikowaniu w „Dzienniku Ustaw”.

Pracownik skierowany na kwarantannę lub izolację domową powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego i wraz z objęciem kwarantanną nabywa prawo do świadczeń chorobowych.

Dane o kwarantannie lub izolacji danej osoby są bezpośrednio pobierane przez ZUS z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia i wysyłane do pracodawcy.

Kwarantanna – już nie trzeba dostarczać pracodawcy zaświadczenia z sanepidu

Warunkiem pobierania świadczeń chorobowych jest natomiast zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o niezdolności do pracy, w tym przypadku decyzja o objęciu kwarantanną. Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną koronawirusem nabywa prawo do świadczeń chorobowych na podstawie oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny, gdyż wobec takich osób organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji.

Pracownik pobierający wynagrodzenie chorobowe (80% pensji) lub zasiłek chorobowy (80% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy) nie może wykonywać pracy w tym czasie w żadnej formie, nawet pracy zdalnej.

Jednakże, jeśli pracownik skierowany na obowiązkową kwarantannę nie wystąpi o zasiłek chorobowy to pracodawca może uzgodnić z pracownikiem wykonywanie pracy zdalnej (zakładając, że pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy). Pracownik ten traci jednak do prawo do świadczenia chorobowego, ale pracując zdalnie zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za okres świadczenia pracy w tej formie.

Pracownik z SARS-cov-2 w zakładzie pracy

Jeśli wystąpi przypadek zachorowania na SARS-CoV-2 w danym zakładzie pracy, pracodawca nie ma prawa sam decydować o skierowaniu pracowników na kwarantannę, ale ma możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej. Za zlecenie izolacji odpowiada wyłącznie organ inspekcji sanitarnej lub lekarz POZ.

Ponadto, pracodawca może opłacić swoim pracownikom testy na obecność koronawirusa.

Kwarantanna a zasiłek opiekuńczy

Jeśli dany pracownik jest rodzicem dziecka skierowanego na kwarantannę, pracownik ten może na podstawie oświadczenia o konieczności opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie nabyć prawo do zasiłku opiekuńczego w na ogólnych zasadach (limit 60 dni w roku).

Osoby zatrudnione na umowę inną niż umowa o pracę

Ponadto, zgodnie z art. 4h ust. 1 tzw. ustawy covidowej, czyli ustawy z 28 października, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, osoby zatrudnione na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, poddane obowiązkowej kwarantannie mogą za zgodą pracodawcy albo podmiotu zatrudniającego, świadczyć pracę w trybie zdalnym w zakresie określonym w umowie i tym samym otrzymywać z tego tytułu należne wynagrodzenie.

Pracodawca może natomiast w takiej sytuacji wydać osobie zatrudnionej wykonującej pracę zdalną w związku z kwarantanną polecenie prowadzenia ewidencji wykonanych czynności służbowych, uwzględniając w szczególności opisów tych czynności oraz zapisu dat i czasu ich wykonania.

Kwarantanna, a pracownik obcokrajowiec 

Jeśli pracodawca zatrudnił osobę spoza terytorium Polski, a osoba ta przyjechała do Polski specjalnie w celu podjęcia zatrudnienia i w czasie okresu zatrudnienia została objęta kwarantanną, wówczas pracodawca lub zatrudniający zobowiązany jest zapewnić miejsce do odbycia kwarantanny, jeśli zachodzi taka konieczność.

Podsumowując, objecie kwarantanną lub izolacją domową osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło uznaje się za równoznaczne z niezdolnością do wykonywania pracy i nabyciem praw do świadczeń chorobowych, chyba że osoba ta zrezygnowała ze świadczeń chorobowych i za zgodą pracodawcy lub podmiotu zatrudniającego świadczy w okresie kwarantanny pracę zdalną zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia za ten okres.

Autor:

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny,
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa