10.10.2022 Badania i raporty

Przegląd prawny TGC Corporate Lawyers – wrzesień 2022


Ostatnie zmiany legislacyjne i ciekawe decyzje. Podsumowanie przygotowane przez TGC Corporate Lawyers.

1. Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że przepisy Prawa bankowego nie pozwalają bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. Jego zdaniem w tym celu wystarczy spisać dane z dokumentów tożsamości.

Sporządzanie kopii dokumentów może mieć miejsce tylko na podstawie przepisów ustawy. Takie uprawnienie banków do sporządzania kopii dokumentów dają między innymi przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Ustawa AML). Zdaniem Prezesa UODO możliwe jest to jednak tylko w określonych w Ustawie AML przypadkach. np. przeprowadzanie transakcji okazjonalnej o równowartości 15.000 euro lub większej albo przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Sprawdź

2. Nowe obowiązki pracodawców

Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z planowanymi zmianami, dla pracodawców wprowadzony zostanie obowiązek informowania pracowników o warunkach pracy i płacy. Taka informacja będzie musiała zawierać między innymi pouczenie o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, a także o prawie pracownika do szkoleń.

Ponadto pracodawca będzie miał obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy. Dodatkowo pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić wniosek pracownika, dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Nowe przepisy nie są jeszcze procedowane przez Sejm.

Sprawdź

3. Planowane zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Główna zmiana będzie polegała na tym, że postępowanie wobec podmiotu zbiorowego będzie można rozpocząć bez konieczności uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności danego podmiotu. Ponadto projekt zakłada również odpowiedzialność osób prawnych za przestępstwa popełnione na ich korzyść, także jeśli nie uda się zidentyfikować osoby fizycznej, która jest sprawcą danego czynu zabronionego.

4. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – grupa spółek

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, poza zmianami dotyczącymi sposobu liczenia kadencji członków zarządu (w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej) oraz określeniem sposobu sporządzania uchwał zarządu, które po zmianach powinny być protokołowane, wprowadza w życie przepisy o grupach spółek.

Nowe regulacje powinny ułatwić zarządzanie grupą spółek przez spółkę dominującą, w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy. Wspólnicy podejmując uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek wskazują spółkę dominującą, co ujawniane jest również w rejestrze KRS. Uczestnictwo w grupie spółek, umożliwia spółce dominującej wydawanie wiążących poleceń, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Spółka zależna będzie mieć prawo odmówić wykonania polecenia, gdy istnieje ryzyko, że doprowadziłoby to ją do niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością, zaś w przypadku spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek niebędącej spółką jednoosobową – jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że ww. polecenie jest sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek w okresie dwóch lat.

Dowiedz się więcej: Nowelizacja KSH od 13 października 2022 roku

5. Reguła Business Judgment Rule w nowelizowanym KSH

W znowelizowanych przepisach kodeksu spółek handlowych wprowadzone zostały regulacje dotyczące odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Zmiana polega na wprowadzeniu odwołania wprost do działania „w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego”, tj.  reguły Business Judgment Rule. Dodatkowo reguła Business Judgment Rule zakłada, że członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczących w grupach spółek mogą powoływać się w swoich decyzjach nie tylko na interes spółki, którą zarządzają, ale także na interes grupy spółek, w której ta spółka uczestniczy.

6. Dodatkowe obowiązki w nowelizowanym KSH

Poza powyższymi zmianami, nowelizowane przepisy KSH wprowadzają również nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności członków zarządu – Kto, wbrew obowiązkom, nie przekazuje informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Nowy przepis dotyczyć będzie realizacji obowiązku informacyjnego nie tylko przez zarząd, ale też przez prokurentów i osoby zatrudnione w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze żądań rady nadzorczej w zakresie sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Warto tu zwrócić uwagę, że materiały te muszą być przez osoby zobowiązane przekazywane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez radę nadzorczą, chyba że organ ten dopuścił przekazanie ich w dłuższym terminie. Kto, wbrew obowiązkom wynikającym z kodeksu nie przekaże radzie nadzorczej lub powołanemu przez nią doradcy informacji, dokumentów, sprawozdań czy wyjaśnień w terminie lub przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym lub je zataja podlega grzywnie nie niższej niż 20.000 zł (nie wyższej niż 50.000 zł) albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, to grzywna minimalna wynosi 6.000 zł, nie więcej niż 20.000 zł. Dzięki nowym przepisom rada nadzorcza uzyska możliwość egzekwowania swoich uprawnień do informacji o nadzorowanej spółce.

7. Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Pojawił się projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które w założeniach mają ułatwić przede wszystkich wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych. Między innymi proponowane jest wyłączenie ze sprawozdań świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Z obowiązku sprawozdawczego zostały zwolnione również spółki w ramach jednej grupy kapitałowej. Projekt nowelizacji ustawy trafił już do Sejmu.

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa