28.06.2024 Biznes

Przegląd prawny TGC – Czerwiec 2024


Newsletter – zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia. Czerwiec 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów podpisana. Katalog naruszeń bez prawa pracy

20 czerwca Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów ze zmianami wprowadzonymi przez Senat. Podczas posiedzenia 5 czerwca Senat wprowadził do ustawy poprawki, w tym jedną szczególnie ważną z punktu widzenia zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Senatorowie zdecydowali się wykreślić z katalogu zgłaszanych naruszeń te dotyczące prawa pracy. Oznacza to, że sygnaliści nie będą mogli zgłaszać pracodawcom naruszeń przepisów kodeksu pracy, takich jak mobbing, dyskryminacja czy nieprawidłowe naliczanie wynagrodzenia.

Mimo tej decyzji, pracodawcy, którzy chcą przyjmować zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa pracy, nadal będą mogli to robić. Będą musieli jednak sami rozszerzyć katalog zgłaszanych naruszeń w swoich wewnętrznych procedurach i na podstawie aktów wewnątrzzakładowych.

Ochrona sygnalistów – nowe przepisy dla wspólnego dobra

Nadrzędnym celem nowych przepisów jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa, czyli tzw. sygnalistom. Ochrona ta ma dotyczyć wszystkich zgłaszających naruszenia prawa, niezależnie od podstawy i formy zatrudnienia lub pełnienia służby. Zgłoszenia będzie więc mógł dokonać pracownik, były pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, osoba współpracująca na podstawie umowy B2B, stażysta czy wolontariusz.

Główne założenia procedowanej ustawy to m.in.:

 • Ochrona wszystkich zgłaszających naruszenia prawa, niezależnie od formy zatrudnienia;
 • Zapewnienie poufności tożsamości zgłaszającego;
 • Rzetelne rozpatrywanie zgłoszeń;
 • Ochrona przed zwolnieniem i innymi formami represji;
 • Możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku poniesienia szkody w związku ze zgłoszeniem.

Prezydent podpisał ustawę – nowe przepisy już od jesieni tego roku

Sejm 14 czerwca przyjął ustawę w kształcie zaproponowanym przez Senat, Prezydent podpisał ją 20 czerwca, a 24 czerwca została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Po upływie 3-miesięcznego vacatio legis, sygnaliści będą mogli wreszcie skorzystać z ochrony prawnej. Pracodawcy natomiast szybko muszą wdrożyć nowe regulacje w swoich organizacjach.

Dowiedz się więcej – przeczytaj artykuł

Ochrona sygnalistów – jak wdrożyć przepisy nowej ustawy?

Pracodawcy mają niewiele czasu na dostosowanie się do nowych regulacji w zakresie ochrony sygnalistów. Jakie obowiązki nakłada na nich ustawa o ochronie sygnalistów i jak się do nich przygotować?

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem naszego bezpłatnego webinaru, podczas którego wyjaśniliśmy, jakie kroki są zobligowani podjąć pracodawcy, aby zapewnić zgodność działań z przepisami z zakresu ochrony sygnalistów.

Dowiedz się więcej, obejrzyj nagranie z webinaru!

HR Breakfast: Ochrona sygnalistów

Zapraszamy również na śniadanie HR, podczas którego omówimy najważniejsze założenia nowej ustawy oraz podpowiemy, jak przygotować się do spełnienia obowiązków z tego zakresu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

9 lipca 2024, godz. 10:00 – 11:30

Miejsce: Contract Administration, Strzegomska 142A, Wrocław

Zarejestruj się na wydarzenie

Sprawdź także: Ochrona sygnalistów – kancelaria prawna TGC

Rozporządzenie eIDAS2 już obowiązuje. Korzyści dla biznesu i gospodarki

20 maja 2024 r. weszło w życie tzw. rozporządzenie eIDAS2, które ustanawia Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej. Akt ten, przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej rozszerza zakres pierwotnego aktu obowiązującego już od blisko 10 lat, tj. rozporządzenia eIDAS i dostosowuje je do obecnych realiów.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EPTC): wygoda i bezpieczeństwo

Główną nowością wprowadzoną przepisami rozporządzenia eIDAS2 jest tzw. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EPTC), który ma umożliwić obywatelom i rezydentom UE bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych osobowych i dokumentów cyfrowych. EPTC ma być dostępny i interoperacyjny na terenie całej Unii Europejskiej, co oznacza, że będzie uznawany i akceptowany przez każde z państw członkowskich UE.

Korzyści dla biznesu: szersze możliwości i prostsze procedury

Rozporządzenie eIDAS2 ma potencjalnie znaczący wpływ na działalność gospodarczą w UE. Dzięki wzajemnemu uznawaniu identyfikatorów elektronicznych wydawanych przez poszczególne państwa członkowskie przedsiębiorcy będą mogli łatwiej nawiązywać współpracę z partnerami biznesowymi z innych krajów UE, a także będą mieli ułatwiony dostęp do nowych rynków i lepsze warunki ekspansji międzynarodowej.

Zaostrzone wymogi bezpieczeństwa i certyfikacja usług zaufania winny przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów do usług cyfrowych poprzez zwiększenie pewności bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych.

eIDAS: wyzwania i konieczność dostosowania się

Rozporządzenie eIDAS z punktu widzenia biznesu stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości. Z jednej strony przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych wymogów bezpieczeństwa i procedur certyfikacyjnych, co może pociągać za sobą konieczność inwestycji w nowe technologie i szkolenia. Z drugiej zaś strony nowe przepisy dadzą przedsiębiorcom dostęp do szerszych możliwości biznesowych i szerszej współpracy międzynarodowej.

Szybkie wdrożenie nowych rozwiązań i dostosowanie się do nowych wymogów może przynieść korzyści wynikające z większego zaufania klientów i prostszych procedur administracyjnych. Długoterminowe cele i skutki eIDAS2 polegają na stworzeniu bardziej zintegrowanego i bezpiecznego rynku cyfrowego w UE.

Dowiedz się więcej: przeczytaj artykuł naszego eksperta

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy – projekt ustawy

Rosnące znaczenie migracji zarobkowej oraz konieczność zapewnienia równych szans na rynku pracy dla polskich obywateli, skutkują potrzebą opracowania dedykowanej ustawy. W tym celu powstał projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy ma być korzystna zarówno dla polskich pracowników, jak i dla cudzoziemców chcących legalnie pracować w Polsce.

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy ma na celu m.in.:

 • Uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, w celu ograniczenia nadużyć i zapewnienia transparentności procesu;
 • Pełną elektronizację postępowań, co usprawni i przyspieszy obsługę wniosków, a także ograniczy ryzyko błędów i nieprawidłowości;
 • Zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy, co zapewni szybsze i bardziej efektywne rozpatrywanie wniosków;
 • Wsparcie integracji cudzoziemców na polskim rynku pracy, poprzez ułatwianie im dostępu do informacji, edukacji i szkoleń.

Zatrudnianie cudzoziemców – najważniejsze zmiany

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy wprowadza szereg zmian mających doprecyzować i uzupełnić przesłanki dotyczące udzielania zezwolenia na pracę oraz przyjęcia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Kluczowe zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

 • Wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę: w przypadku gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich.
 • Ustanowienie dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na pracę: dla podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych.
 • Ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem outsourcingu pracowniczego.
 • Zastąpienie nieskutecznego “testu rynku pracy”: szybszą i bardziej efektywną procedurą, stosowaną w odpowiednich przypadkach.
 • Wprowadzenie jaśniejszych przepisów: zapewniających elastyczność zezwoleń na pracę i oświadczeń w zakresie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, przy jednoczesnej ochronie praw cudzoziemców.
 • Zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców: wymiar kary grzywny będzie proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych osób.
 • Pełna elektronizacja procedur administracyjnych: obejmujących składanie wniosków, gromadzenie dowodów, wydawanie decyzji, postępowanie odwoławcze.
 • Ułatwienie kontroli: poprzez wprowadzenie przepisów pozwalających na skuteczne kontrole ze strony Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Obowiązek informowania cudzoziemców o ich prawach: pracodawcy będą zobowiązani do informowania cudzoziemców o ich prawach w związku z wykonywaną pracą i możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych.
 • Programy integracyjne dla cudzoziemców: projekt uwzględnia pomoc w nauce języka polskiego i inne formy integracji.

Dowiedz się więcej, przeczytaj artykuł

Zobacz także jak możemy pomóc, sprawdź nasze usługi

Znak towarowy a ryzyko pomyłki: Wyrok TSUE

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), rejestracja znaku towarowego jest możliwa, jeśli jego używanie nie będzie prowadzić do nieuczciwego wykorzystywania renomy lub charakteru odróżniającego inny, już zarejestrowany znak. Każdorazowo jednak należy przeprowadzić indywidualną analizę sprawy.

W maju 2017 r. niemiecka sieć siłowni FitX złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego “Tour de X”. Znak ten miał być używany dla odzieży, obuwia, gier, zabawek, sprzętu sportowego, usług edukacyjnych i rozrywkowych związanych ze sportem. Rejestracji sprzeciwiła się Spółka Société du Tour de France, właściciel słynnego wyścigu kolarskiego Tour de France.

Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w swoim wyroku uznał, że rejestracja znaku “Tour de X” jest dopuszczalna, ponieważ:

 • istnieje pewne podobieństwo między znakami, ale nie jest ono na tyle duże, aby powodować ryzyko pomyłki konsumentów,
 • towary i usługi objęte wnioskiem o rejestrację znaku “Tour de X” różnią się od tych, dla których zarejestrowane są znaki Société du Tour de France,
 • konsumenci są wystarczająco poinformowani i ostrożni, aby odróżnić oba znaki.

Wyrok TSUE jest ważny dla przedsiębiorców, którzy rejestrują znaki towarowe ponieważ:

 • określa zasady oceny ryzyka pomyłki przy rejestracji znaków towarowych,
 • podkreśla znaczenie indywidualnej analizy każdego przypadku,
 • pokazuje, że nawet pewne podobieństwa między znakami nie muszą uniemożliwiać ich rejestracji.

Zachęcamy do zapoznania się także z zagadnieniem ochrony marek i znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych

Zatrudnianie kierowców – nowe przepisy już obowiązują

17 czerwca 2024 r. w życie weszły przepisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.  Zgodnie z nowymi regulacjami każdy kierowca oferujący odpłatnie przejazdy w ramach wszystkich dostępnych aplikacji musi posiadać polskie prawo jazdy.

Warunkiem uzyskania polskiego prawa jazdy przez obcokrajowca jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Ponadto, w przypadku kierowców z krajów spoza Unii Europejskiej lub krajów EFTA, ustawodawca wprowadził wymóg zaliczenia teoretycznego egzaminu na prawo jazdy.

Powyższa zmiana w prawie może nie tylko uniemożliwić pracę obcokrajowcom, ale również spowodować wzrost cen, obniżyć konkurencyjność sektora usług przewozowych i negatywnie wpłynąć na działające w tym sektorze firmy.

Związki zawodowe z większymi uprawnieniami – projekt ustawy


Komisyjny projekt zmieniający ustawę o związkach zawodowych, zaopiniowany już przez związki zawodowe oraz organizacje zrzeszające pracodawców, przewiduje, że przedstawiciele związków zawodowych zyskają prawo występowania do pracodawcy o informacje dotyczące wykorzystania AI do podejmowania decyzji związanych z warunkami pracy i płacy czy dostępem do zatrudnienia. Chodzi tu w szczególności o informacje dotyczące parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się wykorzystywane w organizacji algorytmy sztucznej inteligencji.

Nadrzędnym celem projektowanych zmian jest dostosowanie przepisów do rosnącego zastosowania sztucznej inteligencji w procesach kadrowych oraz w systemach służących zarządzaniu pracownikami.

Przypomnijmy, że obecnie w UE trwają pracę nad AI Act, czyli aktem o sztucznej inteligencji, który ma całościowo uregulować kwestię jej stosowania.

Dowiedz się więcej o AI Act, przeczytaj artykuł

Webinar: ESG w Twojej firmie – ostatni dzwonek!

Zapraszamy firmy objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego, jak i te, które muszą je rozpocząć, ponieważ wymagają tego klienci, partnerzy lub instytucje finansowe oraz wszystkie firmy, które poważnie myślą o zrównoważonym rozwoju, do zapoznania się z nagraniem z naszego webinaru poświęconego tematyce ESG.

Z nagrania dowiesz się m.in. dlaczego o ESG w Twojej firmie należy pomyśleć już dziś. Poznasz także narzędzia, które automatyzują działania z obszaru ESG, dostarczają wiarygodnych informacji oraz pomagają firmom stawać się bardziej przyjaznymi dla otoczenia.

Dowiedz się więcej, obejrzyj nagranie z webinaru!

Sprawdź także: ESG – doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa