27.04.2023 Biznes

Przegląd prawny TGC – kwiecień 2023


Nowe regulacje i uchwały – kwiecień 2023. Podsumowanie przygotowane przez TGC Corporate Lawyers.

Rewolucyjne zmiany Kodeksu pracy od kwietnia

7 kwietnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy regulująca pracę zdalną, natomiast 26 kwietnia zaczęła obowiązywać nowela implementująca dwie unijne dyrektywy – tzw. work-life balance i pro-pracowniczą. Poniżej wybrane zmiany w prawie pracy wprowadzone drugą nowelizacją Kodeksu pracy:

 • 2 nowe rodzaje urlopów
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego
 • dodatkowe przerwy w pracy
 • elastyczna organizacja czasu pracy dla rodziców/opiekunów dzieci do 8 lat
 • brak możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony bez podania przyczyny
 • możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia
 • poszerzony zakres informacji o warunkach zatrudnienia

O kwietniowych zmianach w prawie pracy pisaliśmy w naszych artykułach:

 1. Od 26 kwietnia zmiany w urlopach i nie tylko
 2. Praca zdalna w Kodeksie pracy

Pobierz nasz darmowy poradnik o zmianach w prawie pracy w 2023 r.!

Obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej

28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej, wprowadzająca obowiązek przekazywania świadectwa energetycznego budynku lub lokalu przy jego sprzedaży oraz najmie. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara grzywny. Nowe przepisy poszerzają również zakres informacji, które należy podawać w ogłoszeniach/reklamach o sprzedaży lub najmie nieruchomości.

Kto ma obowiązek sporządzić/posiadać świadectwo energetyczne?

Już wkrótce dokument będzie trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Jeżeli dla budynku lub jego części nie sporządzano dotychczas świadectwa energetycznego, w świetle nowych przepisów, będzie to wymagane w momencie sprzedaży lub wynajmu tej nieruchomości. Rok jej wybudowania nie będzie miał znaczenia. Obowiązek zlecenia sporządzenia i posiadania świadectwa energetycznego obciąża więc:

 • właściciela lub zarządcę budynku/jego części,
 • Inwestora,
 • osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Ponadto nabywca lub najemca nieruchomości nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania świadectwa energetycznego. Dokument taki będzie musiał być przekazany przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub przy zawieraniu umowy najmu.

Katalog budynków, których nie dotyczy obowiązek sporządzenia tej dokumentacji nie uległ zmianie za sprawą nowelizacji ustawy. Są to np. zabytki i miejsca kultu religijnego.

Dowiedz się więcej: Nowe obowiązki w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej

Sejm uchwalił przepisy mające na celi ograniczenie przestępstw VAT-owskich w e-commerce

14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach VAT mają na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania oszustw podatkowych w międzynarodowym handlu elektronicznym. Ustawa zakłada zwiększenie współpracy między organami administracyjnymi a dostawcami usług płatniczych. Jeżeli przepisy wejdą w życie, dostawcy usług płatniczych będą zobligowani do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych oraz odbiorców płatności. Obowiązki mają również dotyczyć banków, instytucji kredytowych i płatniczych oraz SKOK-ów.

Zmiany w prawie migracyjnym

7 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przede wszystkim dostosowują prawo krajowe do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Nowela ma m.in. pomóc w walce z nielegalnym zatrudnianiem imigrantów oraz ułatwić procedurę wydalania cudzoziemców nielegalnie przebywających w UE. Jakie jeszcze zmiany w prowadza nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach?

 • uproszczenie procedury wydawania polskiego dokumentu podróży oraz zwolnienie z opłaty z jego wydanie
 • wydłużenie maksymalnego czasu obowiązywania zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen (d o 10 lat)
 • nowy rodzaj decyzji administracyjnej –odmowa wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen
 • krótszy termin na „dobrowolny wyjazd” cudzoziemca (od  8 do 30 dni od dnia doręczenia decyzji o zobowiązaniu do powrotu)
 • możliwość deportacji przed rozpoznaniem sprawy przez niezależny sąd
 • wydłużenie okresu pobytu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach lub areszcie dla cudzoziemców

Ustawa o dopłatach do kredytu na pierwsze mieszkanie uchwalona

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe ma celu wsparcie osób planujących kupić pierwsze mieszkanie. Daje ona możliwość wzięcia niskooprocentowanego kredytu (2%) oraz dopłatę do rat, które ma przysługiwać przez 10 lat. Będzie się mogła ubiegać o niego osoba do 45 roku życia, która nie posiada i nigdy nie posiadała mieszkania (oraz domu jednorodzinnego czy spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego). Maksymalna kwota kredytu ma wynosić 500 000 złotych lub 600 000 złotych w przypadku małżonków lub gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi co najmniej 1 dziecko.

Ustawa deregulacyjna wejdzie w życie

Prezydent podpisał tzw. ustawę deregulacyjną. Co ciekawe, Senat odpowiedział się za odrzuceniem w całości Ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Decyzją Sejmu trafiła ona jednak na biurko prezydenta. Jakie zmiany przewiduje ustawa deregulacyjna?

 • podniesienie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn dla poszczególnych grup podatkowych
 • wprowadzenie limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób
 • podniesienie progu podatkowego dla działalności niezewidencjowanej
 • nowe zasady uzyskiwania pozwolenia na broń
 • kodeks postępowania administracyjnego – decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, będzie ostateczna

Ustawa wiatrakowa wchodzi w życie

23 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. „ustawa wiatrakowa”. Ustawa została przez podpisana przez prezydenta w brzmieniu przyjętym na posiedzeniu 9 marca, w którym Sejm nie zaakceptował proponowanego przez Senat obniżenia z 700 do 500 m minimalnej odległości lokalizacji wiatraków od zabudowań. Najważniejsze kwestie regulowane „ustawą wiatrakową”:

 • została zachowana zasada 10H, tj. odległość budowanej elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego lub od budynku o funkcji mieszanej nie może być mniejsza od dziesięciokrotności wysokości elektrowni, lecz jednocześnie odległość nie może być mniejsza niż 700 m
 • zasada 10H (bez odległości minimalnej) obowiązuje w stosunku do parków narodowych, natomiast w przypadku rezerwatów przyrody określono minimalną odległość na 500 m
 • nowe elektrownie wiatrowe będą mogły być lokowane wyłącznie na podstawie MPZP
 • zniesiony został zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących już elektrowni wiatrowych
 • inwestor ma obowiązek zaoferowania co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni mieszkańcom gminy na okres 15 lat (od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w elektrowni)

Ustawa dotycząca obligacji została przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął nowelizację ustaw o: obligacjach, funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy umożliwią emitowanie obligacji kapitałowych przez instytucje finansowe, co przyczyni się do zwiększenia ich bazy kapitałowej. Projekt zakłada określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych, w tym obligacji kapitałowych jako nowej kategorii obligacji. Obligacje kapitałowe będą mogły być emitowane przez domy maklerskie, banki krajowe, krajowe zakłady ubezpieczeń oraz krajowe zakłady reasekuracji. Wejście przepisów w życie planowane jest na październik 2023 roku.

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Artur Rogozik Partner, Radca prawny
TGC Corporate Lawyers
Karolina Piątek Junior Associate
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa