15.03.2022 Biznes

Przeniesienie firmy do Polski


Przeniesienie działalności gospodarczej do Polski to optymalne rozwiązanie zapewniające ciągłość i bezpieczeństwo biznesu w obecnej sytuacji. Polska oferuje wiele korzyści zarówno nowo powstającym podmiotom gospodarczym, jak i firmom, które przenoszą tu swoją działalność. Wśród korzyści warto wymienić m.in. członkostwo w UE, stosunkowo duży rynek zbytu, dostępność wykwalifikowanych pracowników, rozsądne koszty pracy czy rozbudowany sektor usług. 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Najpopularniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce to:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o. o. to najczęściej wybierana i rekomendowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego zezwolenia na pobyt, natomiast prowadzenie pozostałych rodzajów spółek spełnienia różnych innych kryteriów. Wybór odpowiedniej formy prawnej warto każdorazowo skonsultować z miejscowymi prawnikami.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia cudzoziemcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak dla obywateli polskich, w każdej dostępnej w Polsce formie, pod warunkiem, że:

 • są oni obywatelami krajów członkowskich UE lub EOG, Szwajcarii lub USA;
 • są obywatelami innych krajów i:
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały, lub
 • zezwolenie na pobyt czasowy, lub
 • status uchodźcy, lub
 • są objęte ochroną uzupełniającą, lub
 • ochroną czasową, lub
 • posiadają zgodę na pobyt tolerowany, lub
 • pobyt ze względów humanitarnych; lub
 • pobyt w celu prowadzenia lub kontynuowania działalności gospodarczej; lub
 • posiadają ważną Kartę Polaka, lub
 • są członkami rodziny obywatela UE.

Specjalne przepisy dotyczące uchodźców

Rząd polski wprowadził specjalną ustawę regulującą zasady pobytu w Polsce wszystkich osób, które po 24 lutego 2022 roku przybyły na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie. Ustawa specjalna dotyczy: kwestii legalnego pobytu, dostępu do rynku pracy, opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych, wsparcia finansowego ze strony państwa oraz edukacji. Przepisy te są istotne z punktu widzenia organizowania aktywności życiowej i przenoszenia się kadry pracowniczej.

Zobacz także: Webinar: Przeniesienie działalności gospodarczej z Ukrainy do Polski

Jak otworzyć firmę?

Niezależnie od przepisów dotyczących fali migracji, biznes przeniesiony do Polski będzie podlegał przepisom prawnym stosowanym wobec polskich podmiotów, w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy Ordynacja Podatkowa oraz Ustawy o Rachunkowości.

Oto kluczowe kroki, które należy podjąć, aby otworzyć firmę w Polsce celem przeniesienia już istniejącej działalności:

 • Wybór formy prawnej – największą popularnością w Polsce cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Przenoszona firma może zachować swoją organizację, sposób zarządzania i pracowników (jeśli dotyczy),
 • Sporządzenie statutu spółki, który określi firmę, siedzibę, udziały, rok obrotowy, zasady zarządzania,
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Urzędzie Skarbowym dla celów podatku VAT oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Założenie rachunkowy bankowego,
 • W razie potrzeby uzyskanie koncesji/zezwoleń (w zależności od sektora działalności).

Alternatywnym rozwiązaniem jest zakup gotowej spółki typu “shelf” i odpowiednie jej dostosowanie do indywidulanych potrzeb.

Rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej w Polsce wymaga złożenia stosownych dokumentów oraz kontaktowania się z instytucjami publicznymi i urzędami w języku polskim, przy czym czynności te można zlecić pełnomocnikowi.

Z uwagi na liczne i skomplikowane czynności związane z tworzeniem spółki, warto skorzystać z pomocy polskiego prawnika oraz z usług wykwalifikowanych doradców, którzy zazwyczaj działają na podstawie pełnomocnictwa.

Grupa Advartis oferuje szeroki zakres usług doradztwa biznesowego świadczonych poprzez jej 3 spółki:

 • TGC Corporate Lawyers – doradztwo prawne dla firm obejmujące: prawo korporacyjne, usługi sekretariatu korporacyjnego, prawo handlowe, spory sądowe, prawo nieruchomości, prawo pracy, nowe technologie.
 • Crowe – szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu księgowości, audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz ochrony danych osobowych.
 • Contract Administration – kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa, optymalizacja procesów kadrowych.

Autorka:

Małgorzata Gutorska
Specjalistka ds. Spółek
TGC Corporate Lawyers

Przeniesienie biznesu – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa