13.08.2020 Prawo spółek

Rewolucja w przepisach o CRBR. Będą wysokie kary za błędy


Ministerstwo Finansów szykuje nowelizację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dzięki którym resort będzie mógł karać przedsiębiorców m.in. za zgłaszanie nieprawdziwych danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

CRBR już działa, na razie kary za brak zgłoszenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nakłada na spółki szereg obowiązków. Obowiązek zgłoszenia beneficjentów dla spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 13 października 2019 r. upłynął 17 lipca 2020 r., a dla pozostałych podmiotów termin ten wynosi 7 dni od daty wpisu do KRS. Ponadto, spółki muszą zgłaszać do CRBR każdą zmianę danych w KRS.

Dotychczasowe przepisy zakładają możliwość nałożenia kary, w wysokości nawet 1 mln zł, ale tylko na podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia beneficjenta w terminie wskazanym w ustawie. Ma się to jednak wkrótce zmienić. Ministerstwo Finansów przygotowało bowiem projekt nowelizacji przepisów polskiej ustawy AML, który jest obecnie analizowany przez Komitet do Spraw Europejskich.

Czytaj także: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – praktyczne problemy

Nowelizacja przepisów, czyli CRBR po nowemu

Nadchodzą istotne zmiany w przepisach regulujących działanie CRBR obejmujące m.in. poszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do wpisu w rejestrze oraz nałożenie na beneficjentów nowych obowiązków. Przygotowana nowelizacja pozwoli także karać spółki i to nie tylko za brak zgłoszenia do rejestru.

Jedną z kluczowych zmian w przepisach jest bowiem rozszerzenie art. 153 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy o możliwość ukarania spółek, które nie dopełniły obowiązku aktualizacji informacji wymienionych w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Kara, podobnie jak w przypadku braku zgłoszenia beneficjenta, może osiągnąć nawet 1 000 000 zł.

Ponadto, nowelizacja nałoży na spółki całkiem nowy obowiązek (nowy punkt 10 i 11 do art. 50 ust. 2). Dotyczyć on ma wewnętrznej procedury spółek w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która określi zasady:

 • odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w CRBR a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy,
 • dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Dla podmiotów zobowiązanych oznacza to nic innego jak przyszłą konieczność weryfikowania zgodności informacji o beneficjentach rzeczywistych przekazanych przez klienta z danymi z rejestru, a w przypadku rozbieżności obowiązek ich zgłoszenia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wraz ze zweryfikowaną informacją, uzasadnieniem i właściwą dokumentacją.

Projekt zmian zakłada także poszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu w rejestrze beneficjentów o:

 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
 • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu lub na rzecz trustu,
 • spółki partnerskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

Podsumowując, planowane zmiany wpłyną znacząco na działalność przedsiębiorców. Nałożą one na część instytucji obowiązanych nowe wymogi i obowiązki, od których zależeć będzie możliwość prowadzenia przez nie działalności. Całościowo projekt nowelizacji zapewnić ma natomiast prawidłową implementację unijnej dyrektywy poprzez doprecyzowanie przepisów krajowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w dzienniku ustaw, a przepisy dotyczące m.in. mechanizmów weryfikacji danych zawartych w CRBR mają zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy, tak by zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz przygotowanie się do zmian.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa