25.07.2022 Zatrudnianie cudzoziemców

Rząd szykuje zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców


W ramach reformy znanej jako Krajowy Plan Odbudowy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zmiany mają ułatwić zatrudnianie obcokrajowców. Przewidują także likwidację przesłanki tzw. testu rynku pracy.

Projektowane przepisy dotyczące zmian w zatrudnianiu cudzoziemców mają opierać się na już obowiązującej zasadzie swobodnego dostępu do rynku pracy dla określonych grup cudzoziemców oraz ograniczonego prawa do podejmowania i wykonywania pracy zgodnie z warunkami określonymi w udzielonym zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy w związku z pracą.

W projekcie mają znaleźć się zapisy ułatwiające stosowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców. Ponadto, ustawa ma zawierać przepisy pozwalające korygować lub usuwać z obrotu prawnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane omyłkowo do ewidencji lub całkowicie zbędne, a także ma zlikwidować przesłanki tzw. testu rynku pracy.

Test rynku pracy, w skrócie TRP to procedura mająca chronić krajowy rynek pracy, zgodnie z którą obcokrajowiec zostaje zatrudniony dopiero, gdy na dane stanowisko nie można znaleźć pracownika miejscowego. Rząd zamierza tę procedurę usunąć z przepisów, bowiem uznaje się ją za mało skuteczną.

Ustawa ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów w III kwartale 2022 r., obecnie jest w fazie przygotowań, a osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany styczeń 2022

29 stycznia 2022 r. w życie weszła nowelizacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców. Znowelizowane przepisy wprowadziły ważne zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców, w tym m.in. rozwiązania takiej jak:

  • wydłużenie do 24 miesięcy okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, kolejne oświadczenia nie wymagają czekania 6 miesięcy, tak jak było to poprzednio,
  • brak konieczności wprowadzania zmian w zezwoleniach w przypadku zmiany nazwy stanowiska pracy, jeśli zachowany zostaje ten sam zakres obowiązków lub w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy, jeśli proporcjonalnie zwiększa się wynagrodzenia pracownika,
  • ustalenie, że wynagrodzenie zatrudnianego cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę i to bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaju stosunku pracy,
  • wdrożenie nowego terminu (60 dni) na załatwienie sprawy w kwestii udzielenia zezwolenia na pracę przez wojewodę.

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

11.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa