6.02.2017 Prawo pracy

Sporo zmian w umowach zlecenia


Od dnia 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Istotną zmianą jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku wynosi 13 zł brutto.

Poza minimalną stawką godzinową przepisy wprowadzają obowiązek potwierdzania liczby godzin pracy osób wykonujących czynności na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług.

Minimalna stawka godzinowa i obowiązek potwierdzania czynności nie dotyczy jednak wszystkich umów cywilnoprawnych wyłączone są umowy o dzieło i umowy agencyjne.

Znowelizowane przepisy przewidują obowiązek stosowania godzinowej stawki minimalnej i prowadzenia ewidencji godzin w przypadku umów: zlecenia na podstawie (art. 734 k.c.) oraz umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami i do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu ( art. 750 k.c.). Minimalne wynagrodzenie ma zatem zastosowanie zarówno do umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej,chyba że osoby te zatrudniają pracowników lub mają zawartą umowę ze zleceniobiorcą, jak i umów wykonywanych poza taką działalnością.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia na podstawie umowy: ryczałtowo, godzinowo, itd. Ponadto nie ma znaczenia czy wynagrodzenie zostanie ustalone w stawce dziennej, tygodniowej czy miesięcznej.

Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej ani przenieść tego prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Dodatkowo wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej powinna być dokonywana w formie pieniężnej, w regularnych odstępach czasu. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu.

Strony umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, są obowiązane do określenia w umowie sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi powinien przedłożyć informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia bądź świadczenia usług (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej), w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie takiej umowy, powinni potwierdzić przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi (w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej) sposób potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji określającej sposób potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.Chodzi tutaj o: umowę lub jej potwierdzenie w przypadku umowy ustnej, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdanie przedstawione przez zleceniobiorcę zgodnie z art. 740 k.c., a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.

W przypadku nieprzestrzegania przez podmiot, na rzecz którego są wykonywane czynności bądź świadczone usługi, obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje i tak wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wysokości tej stawki. Dodatkowo podmiot taki może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy grzywną w wysokości 1000 zł do 30 000 zł.

Autorka:
Marta Walędziak-Skowrońska
Radca prawny

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa