25.06.2020 Prawo pracy

Sposoby na ograniczenie czasu pracy i wynagrodzenia


Jakie działania może podjąć pracodawca, który z powodu spowolnienia spowodowanego pandemią koronawirusa stanął przed koniecznością zmniejszenia czasu pracy lub wynagrodzenia?

Sytuacja spowodowana przez wirusa COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na sytuację pracodawców, a jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. W wyniku wprowadzenia ograniczeń w celu przeciwdziałania pandemii oraz związanym z nimi spadkiem obrotów wielu z nich zostało zmuszonych do likwidacji przedsiębiorstwa lub redukcji etatów. Duża część pracodawców planuje także ograniczyć czas pracy oraz wynagrodzenie. W jaki sposób mogą to zrobić?

Zobacz także: Obowiązki pracodawcy dokonującego zwolnień grupowych

Ograniczenie czasu pracy i wynagrodzenia według Kodeksu pracy

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy ograniczenie czasu pracy i wynagrodzenia może nastąpić na podstawie:

  • Porozumienia z pracownikiem – warunki świadczenia pracy określone w umowie o pracę, w tym także wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie pracownika, mogą zostać zmienione w drodze porozumienia z pracownikiem. Zawierając porozumienie obie strony wyrażają zgodę na zmianę określonych w nim warunków. Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę powinno zostać zawarte w formie pisemnej. Jego treść powinna wskazywać, które warunki umowy o pracę ulegają zmianie i ustalać treść nowych warunków pracy lub płacy, a także datę, od której nowe warunki zaczną obowiązywać.
  • Wypowiedzenia zmieniającego – w sytuacji, gdy istnieje możliwość odrzucenia przez pracownika propozycji zawarcia porozumienia zmieniającego, pracodawca może dokonać wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Jest to jednostronna czynność pracodawcy polegająca na zmianie treści umowy o pracę – w praktyce oznacza to ich modyfikację na niekorzyść pracownika. Wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć warunków umowy o pracę każdego rodzaju, a więc umowy na czas próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Pracodawca przedstawia pracownikowi na piśmie nowe warunki pracy, a pracownik w terminie odpowiadającym połowie terminu wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczy pracę (2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące) może odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Przy ograniczaniu wynagrodzenia należy kierować się zasadą równego traktowania, w świetle której pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Naruszenie tej zasady może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy.

Autorka:

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa