14.12.2020 Biznes

Styczeń 2021: Obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych


Zgodnie z przepisami obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych niektórzy przedsiębiorcy są zobligowani do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Których firm dotyczy ten obowiązek?

Termin złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Sprawozdanie składa się corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Sprawozdanie za rok 2020 powinno więc zostać przesłane w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku. Brak przedstawienia sprawozdania w terminie do 31 stycznia 2021 r. stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Które firmy mają obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty?

Obowiązek przekazania sprawozdania dotyczy podmiotów, określonych w art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

  • Podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów), oraz
  • Podatników innych niż grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.

Zobacz także: Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – zmiana limitu przychodów

Jak złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie przekazują kierownicy zobowiązanych podmiotów, w rozumieniu przepisów.  W przypadku podatkowych grup kapitałowych sprawozdanie przekazywane jest przez kierownika każdej ze spółek wchodzących w skład grupy.

Sprawozdanie sporządza się elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl. Należy je podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W sprawozdaniu przedstawia się szereg informacji wskazanych w treści ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Przesłane sprawozdania zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

 


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa