18.05.2020 Prawo gospodarcze

Tarcza 3.0 – główne założenia


15 maja 2020 r. weszła w życie ustawa Tarczy Antykryzysowej 3.0, której zadaniem jest złagodzenie następstw bezpośrednich skutków epidemii oraz przygotowanie zarówno gospodarki, jak i struktur administracji do wyzwań, jakie nastąpią po wygaszeniu ognisk epidemii.

Główne założenia Tarczy 3.0 to:

 • rozszerzenie zwolnienia z obowiązku opłaty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS. W sytuacji, gdy przychód byłby wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, możliwość skorzystania z pomocy uzależniona będzie od uzyskanego dochodu w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, który nie może być wyższy niż 7000 zł
 • możliwość uzyskania przez prowadzących jednoosobowe firmy zwolnienia z obowiązku składek za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały opłacone
 • świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, także w sytuacji niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19
 • podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł
 • zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika
 • stosowanie wyjątkowego zwolnienia z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 30 dni po ich odwołaniu w sektorach, w których wymagane są zezwolenia na pracę sezonową
 • odstąpienie w określonych przypadkach od obowiązku osobistego składania przez cudzoziemca dokumentów podczas wnioskowania o polską wizę
 • przedłużenie ważności decyzji z zakresu gospodarki odpadami, których ważność kończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 • wydłużenie terminu z 30 kwietnia do 30 września 2020 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego za 2019 r. przedsiębiorców prowadzących recykling, inny proces odzysku odpadów opakowaniowych lub eksportujących te odpady
 • wprowadzenie sankcji nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta w określonych przypadkach
 • dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców
 • przesunięcie terminów obowiązujących w procedurze dematerializacji akcji – utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji – 1 marca 2021 r.
 • przeprowadzanie w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, rozpraw lub posiedzeń jawnych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich
 • przeprowadzanie rozpraw przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich
 • uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników o instytucje posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego

Zobacz także: Tarcza finansowa – Mikrofirmy oraz sektor MŚP


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa