29.06.2020 Prawo gospodarcze

Tarcza 4.0 podpisana przez prezydenta


23 czerwca 2020 roku prezydent podpisał Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Tarcza 4.0 wprowadza zmiany m.in. w prawie pracy, prawie restrukturyzacyjnym oraz ma ochronić polskie firmy przed wrogimi przejęciami.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – najważniejsze zmiany dla biznesu

Wcześniej Sejm przyjął 91 ze 126 poprawek zgłoszonych do ustawy przez Senat. Tarcza 4.0 zawiera szereg zmian mających wesprzeć biznes w walce z koronawirusem i jego skutkami. Wprowadzone poprawki dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników.

Najważniejsze postanowienia przyjętej ustawy:

Prawo pracy

 • Odprawy z tytułu rozwiązania przez pracodawcę umów o pracę i umów cywilnoprawnych nie mogą być wyższe niż 10-krotność minimalnego wynagrodzenia – 26 000 PLN,
 • Możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy,
 • Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody – maksymalnie do 30 dni,
 • Uregulowanie możliwości wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji,
 • Wydłużenie do 28 czerwca br. możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podatki i opłaty

 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. w PIT i CIT,
 • Ulga na złe długi w PIT i CIT – wierzyciele już po 30 dniach mogą skorzystać z ulgi,
 • Możliwość zwolnienia przedsiębiorców z części opłat za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności tegorocznej raty do 31 stycznia 2021 r.,
 • Odroczenie JPK – nowy JPK wejdzie w życie dopiero 1 października 2020 r.,
 • Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogą zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta,
 • Możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów części kar i odszkodowań, które do tej pory były wyłączone z KUP, jeśli mają one związek z COVID-19,
 • WHT: wydłużona zostanie ważność certyfikatu rezydencji bez określonej daty ważności.
 • Będzie można odliczyć więcej darowizn, bo również:
 • przekazane m.in. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, domów pomocy społecznej,
 • darowizny laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata) przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. m.in. placówkom oświatowym.
 • Obowiązek związany z MDR został zawieszony do 30 dnia po dniu odwołania stanu epidemii,
 • Więcej czasu na raportowanie o cenach transferowych: termin do złożenia informacji o cenach transferowych przedłuża się:
 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie, kredyty, prawo handlowe i prawo przedsiębiorcy

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy rozszerzone na instytucje kultury,
 • Wprowadzenie dopłat do kredytów dla firm, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniały kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, a które utraciły utracił płynność finansową. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane wyłącznie do 31 grudnia 2020 r.,
 • Rozszerzenie możliwości korzystania z dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podmioty, które poniosły wydatki w związku ze zwalczaniem epidemii,
 • Doprecyzowanie definicji „powierzchni handlowej” w galeriach handlowych do 2000 m kw. – uwzględnienie lokali świadczących usługi, w tym usługi gastronomiczne,
 • Możliwość przeprowadzenia kontroli w firmie w formie zdalnej, jednak wyłącznie za zgodą przedsiębiorcy,
 • Mikropożyczka dla przedsiębiorców w wysokości 5000 złotych może być umorzona bez konieczności składania wniosku o umorzenie (warunek prowadzenie działalności przez 3 miesiące od daty udzielenia pożyczki).

Zobacz także: Ułatwienia w restrukturyzacji – tarcza 4.0

Przetargi, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i ochrona polskich firm

 • Możliwość zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego nie tylko przez sąd, ale także przez samego przedsiębiorcę poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i opublikowaniu decyzji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • Możliwość jednostronnego zawieszenia spłat wymagalnych długów wobec wierzycieli objętych układem – z rozwiązania przedsiębiorca będzie mógł skorzystać tylko raz i tylko do 30 czerwca 2021 r.,
 • Zmiany w przetargach publicznych – zwolnienie z obowiązku żądania wadium w przypadku postępowań o szacunkowej wartości przekraczającej wysokość progu unijnego, ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nie wyższej niż 5% wartości zlecenia,
 • Ochrona polskich przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami dokonywanymi przez firmy spoza UE – kontrole UOKiK (przejęcia dokonywane przez firmy z państw OECD nie podlegają kontroli UOKiK).


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa