26.05.2020 Prawo pracy

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – projekt zmian w prawie pracy


Przyjęty przez Radę Ministrów projekt Tarczy Antykryzysowej obejmuje szereg nowych rozwiązań z zakresu prawa pracy. Proponowane zmiany mają pomóc utrzymać miejsca pracy oraz zapewnić wsparcie pracodawcom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

 Tarcza Antykryzysowa 4.0 – rynek pracy a wyzwania spowodowane przez pandemię

Proponowane w ramach nowej ustawy pakietowej zmiany w przepisach prawa pracy są wynikiem dialogu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju z przedstawicielami pracowników i pracodawców. Przyjęte przez Radę Ministrów rozwiązania zakładają wzmożoną obronę polskich przedsiębiorstw i miejsc pracy przed skutkami epidemii koronawirusa.

Zobacz także: Tarcza finansowa – jak rozumieć określenie przedsiębiorstwa MŚP?

Koronawirus a prawo pracy – kluczowe założenia Tarczy 4.0:

  • Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej – zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom, np. korzystanie z tego statusu przez osoby, które nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej,
  • Zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września 2020 – pozwoli to pracodawcy w okresie pandemii wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody, co z kolei zapobiegnie kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym,
  • Możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – przyznanie pracodawcom, zleceniodawcom i zamawiającym prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu danego stosunku prawnego, dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy,
  • Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług – ich wysokość nie będzie mogła przekraczać kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • Możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy mających socjalny charakter – zwieszenie dokonywane w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,
  • Niestosowanie postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym – w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,
  • Możliwe wsparcie z FGŚP dla podmiotów, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy,
  • Rozciągnięcie na jednostki sektora finansów publicznych regulacji – zastosowanie regulacji dotychczas obowiązujących w sektorze administracji publicznej pozwoli zmniejszyć zatrudnienie oraz wprowadzić mniej korzystne warunki zatrudnienia.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa