17.04.2020 Prawo gospodarcze

Tarcza antykryzysowa – poprawki Senatu przyjęte przez Sejm


16 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął część poprawek Senatu do Tarczy Antykryzysowej 2.0 uchwalonej przez Sejm 9 kwietnia 2020 roku. Ustawa wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne.

Tarcza 2.0. – najważniejsze poprawki:

 • Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. na wniosek płatnika, który został zgłoszony jako płatnik składek:
 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
 2. w okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020 r.
 3. w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. W przypadku płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych wysokość zwolnienia wynosi 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

 • Zwrot opłaconych należności z tytułu składek ZUS wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r.
 • Przychód z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o PIT oraz CIT
 • Możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019r. na wniosek dłużnika
 • Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej, która została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • Możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych
 • Zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rolników i pracujących z nimi domowników, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19
 • Zrezygnowano ze sztywnej wartości obniżenia wymiaru czasu pracy – przewiduje się możliwość obniżenia maksymalnie o 20%, w konsekwencji obniżka wynagrodzenia również może być niższa
 • Dofinansowania do części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców miałyby obejmować okres od miesiąca złożenia wniosku (a więc też z datą wsteczną od początku miesiąca, w którym wniosek został złożony)
 • Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy miejsc pracy o organizacje pozarządowe
 • Uregulowano postępowanie wnioskowe na wsparcie. Do wniosku należy dołączyć plan działań w celu ustabilizowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy oraz dane dot. sytuacji finansowej
 • Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z mikropożyczki w kwocie 5 tys. zł, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników, czyli o samozatrudnionych. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie umorzona, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 3 miesięcy od otrzymania pożyczki
 • Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o PIT oraz CIT
 • Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zmiany warunków lub terminu spłaty kredytu o wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości oraz o organizacje pozarządowe
 • Zachowanie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez podatnika, który poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i z tego powodu nie spełnił warunku rentowności oraz warunku braku zaległości podatkowych
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych transakcji sprzedaży i zamiany walut wirtualnych
 • Możliwość podejmowania uchwał przez rady nadzorcze spółek kapitałowych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, pod warunkiem, iż żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu
 • Możliwość dokonania zapisu na akcje w formie elektronicznej
 • Przerwanie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Przedłużenie terminów dla sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.
 • Możliwość zawierania umów o zamówienia publiczne pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Nowe regulacje nie obejmują przedsiębiorców, których trudna sytuacja nie jest następstwem zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa