28.04.2020 Zatrudnianie cudzoziemców

Tarcza antykryzysowa – regulacje dla obcokrajowców: praca i pobyt


18 kwietnia w życie weszły nowe regulacje tarczy antykryzysowej umożliwiające m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemcom przebywającym w Polsce w czasie pandemii koronawirusa oraz przedłużenie ich legalnej pracy.

Koronawirus: specjalne rozwiązania tarczy antykryzysowej dla cudzoziemców

Przepisy dotyczące pobytu i pracy obcokrajowców na terytorium RP, wprowadzone 18 kwietnia 2020 r. w ramach pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, obejmują przedłużenie do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii):

  • prawa do legalnego pobytu cudzoziemców, które wygasa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,
  • terminów na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważności dotychczas wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zmiany w ramach tarczy antykryzysowej przewidują ponadto przesunięcie do 30-go dnia następującego po dniu odwołania jednego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (zagrożenia epidemicznego lub epidemii) terminów:

  • opuszczenia terytorium Polski (stosuje się do terminów przypadających w okresie tych stanów),
  • dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tarcza antykryzysowa – przedłużenie zezwoleń na pracę

Pakiet ustaw tworzących tarczę wprowadza przedłużenie z mocy prawa do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego zezwoleń na pracę, pracę sezonową oraz dopuszczalnych okresów wykonywania pracy na podstawie wpisanych do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Standardowo zezwolenia na pracę, udzielane przez wojewodów, wydawane są na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata (5 lat – w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej zatrudniającej na dzień złożenia wniosku powyżej 25 osób). Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców wydawane są natomiast na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Inaczej sytuacja ma się w przypadku oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ta forma zezwolenia zapewnianiająca cudzoziemcowi dostęp do polskiego rynku pracy zazwyczaj obowiązuje przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i jest przeznaczona dla obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Gruzji, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Ustawa o tarczy antykryzysowej wydłuża wszystkie powyższe zezwolenia na pracę dla cudzoziemców (zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) z mocy prawa do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (zagrożenia lub epidemii), który obowiązywał jako ostatni, przy czym warunkiem jest, by uprawnienia wynikające z przyznanych zezwoleń kończyły się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oznacza to, że osoba, której zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wygasłoby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, będzie mogła kontynuować pracę legalnie do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Zobacz także: Webinar: Koronawirus a zatrudnienie cudzoziemców

Praca obcokrajowców a rozwiązania pomocowe tarczy antykryzysowej

W związku z obowiązującym zakazem powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, na innych warunkach niż te określone w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, pojawiły się wątpliwości, co do możliwości zastosowania rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej przez firmy zatrudniające obcokrajowców.

W celu uzyskania dotacji do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej pracodawca musi bowiem obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy lub wynagrodzenie, co rodziłoby niezgodność z powyższą zasadą niepowierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę.

Zdania są podzielone czy przepisy tarczy antykryzysowej dają możliwość objęcia pracowników będących cudzoziemcami przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Co prawda Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że wprowadzone zostaną stosowne poprawki do ustawy o tarczy antykryzysowej umożliwiające pracodawcom stosowanie wprowadzonych rozwiązań pomocowych bez konieczności występowania o dodatkowe zmiany w kartach pobytu czy nowe zezwolenia dla swoich pracowników, jednak do tej pory te przepisy nie zostały wprowadzone.

Autorka:

Katarzyna Zarzycka
Konsultant ds. Cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

25.07.2022 Zatrudnianie cudzoziemców
11.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa