28.01.2021 Prawo spółek

Tarcza Finansowa 2.0 ruszyła: firmy mogą wnioskować o pomoc


Od 15 stycznia 2021 r. mikro, małe i średnie firmy z poszczególnych sektorów, w których konieczne było ograniczenie lub zawieszenie działalności w związku z epidemią COVID-19, mogą wnioskować o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Wartość wsparcia szacowana jest na 13 miliardów zł.

W związku z narodową kwarantanną i pozostałymi restrykcjami wprowadzonymi wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, które doprowadziły do konieczności ograniczenia lub zawieszenia działalności przez przedsiębiorców, rząd i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przygotowały nowy program wsparcia finansowego dla firm. Tarcza Finansowa 2.0 zapewni wsparcie w postaci umarzalnych subwencji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z 45 branż Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

O przyznanie pomocy firmy mogą wnioskować od 15 stycznia 2021 r.

Tarcza Finansowa 2.0 – dla jakich firm?

Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 jest skierowane do mikro, małych i średnich firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Pomoc w formie subwencji umarzalnych nawet do 100%, o całkowitej wartości 13 mld zł, obejmuje 45 branż, m.in. restauracje, hotele i inne obiekty noclegowe, handel detaliczny, kina, muzea, obiekty kulturalne oraz obiekty sportowe.

Pełna lista PKD uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej 2.0 znajduje się na stronie PFR.

Jak złożyć wniosek?

O pomoc w ramach Tarczy firmy mogą ubiegać się w terminie od 15 stycznia do 28 lutego, składając wniosek za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej przygotowanego przez PFR i 17 wybranych banków.

Ponadto, wnioskując o przyznanie wsparcia warto pamiętać, aby przed złożeniem wniosku złożyć deklarację JPK-V7M lub JPK-V7K za grudzień 2020 r., a następnie odczekać co najmniej 7 dni ze złożeniem wniosku, co pozwoli na jego przetworzenie w systemach US, a następnie bezzwłoczną weryfikację przez PFR.

System weryfikacji wniosków sprawdza bowiem automatycznie, czy dany przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków, a jeśli nie, to tymczasowo wstrzymuje wniosek i przez okres maksymalnie 7 dni roboczych sprawdza codziennie dostępność deklaracji.

Tarcza PFR 2.0 – jakie warunki?

Warunków zakwalifikowania się do programu pomocy PFR dla mikro, małych i średnich firm jest kilka. Aby uzyskać wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy muszą między innymi:

 • prowadzić działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (w dniu złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji),
 • prowadzić działalność w jednym lub więcej powyżej wymienionych kodów PKD w trzech datach: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku,
 • odnotować spadek obrotów gospodarczych (na potrzeby obliczeń brana będzie pod uwagę całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wybranych 45 kodów PKD) o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

  – od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

  – od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców ponadto w jednym z dwóch poniższych okresów:

 • od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 • od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.
 • nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na 31 grudnia 2020 roku, lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym do zaległości nie będzie zaliczane:

  – rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie,

  – zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,

  – złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych.

Pełny wykaz warunków ubiegania się o subwencję został określony w regulaminie ubiegania się o udział w programie.

Tarcza Finansowa 2.0 – ile wyniesie pomoc?

Całkowita wartość pomocy przewidziana w Tarczy szacowana jest na 13 miliardów zł, a maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy może wynieść aż 324 tys. zł. dla mikroprzedsiębiorców oraz 3,5 mln zł dla MŚP.

Mikroprzedsiębiorca, czyli firma zatrudniająca od 1 do 9 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz generująca obroty lub mająca sumę bilansową poniżej 2 mln euro może otrzymać:

 • 18 000 zł na osobę zatrudnioną przy spadku przychodów o 30–60%
 • 36 000 zł na osobę zatrudnioną przy spadku przychodów powyżej 60%

ale nie więcej niż łącznie 324 000 zł, przy czym istnieje możliwość umorzenia do 100% subwencji w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Mały i średni przedsiębiorca, czyli firma zatrudniająca od 1 do 249 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz generująca obroty poniżej 50 mln euro lub mająca sumę bilansową poniżej 43 mln euro (niebędąca mikroprzedsiębiorcą) i która odnotowała spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w tzw. okresie kwalifikowanym może uzyskać:

 • maksymalną kwotę subwencji w wysokości 3,5 mln zł, lecz nie więcej niż 72 000 zł na osobę zatrudnioną, a subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021.

Przedsiębiorca, który był beneficjentem Tarczy Finansowej PFR 1.0, może natomiast uzyskać maksymalną kwotę finansowania z obu Tarcz łącznie na jedną osobę zatrudnioną (wg stanu na 30 września 2020 r.) nie wyższą niż:

 • 72 000 zł dla mikrofirm,
 • 144 000 zł dla małych i średnich firm.

Przy ustalaniu liczby „osób zatrudnionych” na potrzeby kalkulacji wysokości subwencji uwzględnia się osoby zatrudnione na umowie o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty), jak również inne osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę (np. w oparciu o umowy cywilnoprawne), za które odprowadza on składki na ubezpieczenie społeczne.

Powyżej wspomnianą pomoc beneficjenci mogą przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup towarów i materiałów, zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Regulamin zabrania przeznaczania subwencji m.in. na wypłatę dodatków do wynagrodzeń ponad wynagrodzenie podstawowe, chorobowe i za czas przestoju; transferowanie środków do podmiotów powiązanych, przedpłacenie kredytów i finansowanie transakcji M&A.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa