6.05.2020 Obsługa prawna firm

Tarcza finansowa PFR – wsparcie firm w walce ze skutkami epidemii koronawirusa


Polski Fundusz Rozwoju uruchomił program wsparcia dla przedsiębiorców. Pierwsze subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR dla sektora mikro i MŚP już zostały przyznane. Tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw ma być uruchomiona w ciągu kilku dni, chociaż już istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy.

Tarcza Finansowa PFR – trzy obszary finansowania przedsiębiorstw

Tarcza Finansowa PFR to program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw w walce z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez ochronę rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w tym wyjątkowo trudnym okresie. Wartość pomocy to 100 mld zł. Środki zostaną przekazane mikrofirmom zatrudniającym co najmniej 1 pracownika oraz małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom w ramach trzech obszarów finansowania:

 • Tarcza Finansowa dla mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych) – 25 mld zł
 • Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, do 249 pracowników) – 50 mld zł
 • Tarcza Finansowa dla dużych firm (powyżej 249 pracowników) – 25 mld zł

Mikro, małe i średnie firmy mogą liczyć na dofinansowanie polegające na przyznaniu nieoprocentowanych subwencji finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Duże przedsiębiorstwa będą mogły natomiast wkrótce skorzystać z finansowania dostępnego bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju (obecnie założenia programu są na etapie akceptacji Komisji Europejskiej).

Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm już ruszyła

29 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie nieoprocentowanych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się po spełnieniu określonych kryteriów o subwencje dostępne w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu i po upływie 12 miesięcy starać się o umorzenie nawet 75 proc. wartości otrzymanej subwencji.

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR mogą składać mikro, małe i średnie firmy zatrudniające od 1 do 249 pracowników. Status ten ustalany jest na stan z 31 grudnia 2019 r., a przy oszacowywaniu skali zatrudnienia nie uwzględnienia się właściciela firmy oraz pracowników spółek zależnych.

Udzielanie subwencji następuje zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków przez PFR (pierwszeństwo rozpoznania przyznaje się wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami są kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich pilne przeprocesowanie). Wsparcie można połączyć z innymi formami pomocy związanymi z COVID-19, takimi jak np. świadczenie postojowe.

Kto może ubiegać się o subwencje z Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm:

 • mikro-przedsiębiorca „mikrofirma” – podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR
 • małe i średnie przedsiębiorstwo „MŚP” – podmiot zatrudniający do 249 pracowników (nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, przy czym nie jest mikrofirmą

Pozostałe warunki skorzystania z programu dla mikrofirm i firm sektora MŚP:

 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku na skutek COVID-19,
 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień składania wniosku (firma nie jest w likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niej otwarte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne),
 • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • firma na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegała z płatnościami podatków i składek ZUS.

Po rozpatrzeniu wniosku o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorca może otrzymać odpowiedź w trzech następujących formach:

 • decyzja pozytywna uznająca całą kwotę wnioskowaną przez Beneficjenta
 • decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana
 • decyzja negatywna – Beneficjent może złożyć nowy wniosek

Od momentu uruchomienia Tarczy Finansowej PFR w dniu 29 kwietnia pozytywne decyzje o przyznaniu subwencji otrzymało już ponad 9,2 tys. mikro, małych i średnich firm. W postaci subwencji przyznano w sumie 2,1 mld zł.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa – konsultacje dla firm

Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorstw bezpośrednio z PFR

Finansowanie dużych przedsiębiorstw realizowane będzie bezpośrednio przez PFR i ma charakter indywidualny. Wsparcie obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe i opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 • Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł,
 • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł,
 • Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 7,5 mld zł.

Wnioski do PFR składać można już teraz, jednakże uruchomienie programu nastąpi w ciągu najbliższych dni po uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej.

Kto może skorzystać z programu Tarczy PFR dla dużych firm:

 • podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym,
 •  
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 150 Pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, których roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Pozostałe warunki przystąpienia do programu:

 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,
 • brak płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego,
 • bycie uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z COVID-19,
 • firma nie jest w stanie likwidacji oraz nie zostało wobec niej otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne,
 • prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • niezaleganie z płatnościami podatków i składek ZUS,
 • posiadanie rezydencji podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa