20.08.2019 Prawo gospodarcze

Ułatwienia dla przedsiębiorców przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych


Zmniejszenie obszaru oddziaływania inwestycji i  skrócenie terminu wydania decyzji środowiskowej – to dwie najważniejsze zmiany nowelizacji ustaw dotyczących środowiska, które 5 sierpnia trafiły do Prezydenta i obecnie czekają na jego podpis.  

Nowelizacja ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustawy wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzane nowelizacją zmiany mają w założeniu uporządkować i przyspieszyć postępowania w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze ze wprowadzanych nowości.

Niewątpliwie najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy redefinicji obszaru oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do tej pory Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku za obszar ten uznawała działki sąsiadujące z działką, na której realizowana jest inwestycja a ponadto działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska (m.in. co do dopuszczalnego poziomu hałasu, drgań lub nieprzyjemnych zapachów) oraz działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem (w szczególności wynikające z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

W ramach Nowelizacji zmieniona zostanie pierwsza z powołanych przesłanek. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia będzie od tej pory obejmował teren, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 metrów od granic tego terenu. W praktyce oznaczać to będzie, że właściciele lub użytkownicy wieczyści działek sąsiadujących z działką, na której inwestycja będzie realizowana, nie będą już automatycznie uznawani za strony postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej. Z uwagi zaś na posłużenie się w Nowelizacji terminem teren zamiast działka będą mogły zaistnieć sytuacje, w których cała inwestycja oraz obszar 100 metrów od niej znajdować się będą na tej samej działce będącej w dyspozycji inwestora, albowiem konkretny teren może w całości mieścić się wyłącznie na części jednej działki. W takim przypadku właściciele lub użytkownicy wieczyści działek sąsiadujących będą musieli poszukiwać możliwości swego uczestnictwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na innych podstawach, np. z uwagi na ryzyko przekraczania dopuszczalnych norm hałasu w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj także: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Należy też wskazać uwagę na wprowadzany Nowelizacją wymóg wykazania przez właściciela lub użytkownika wieczystego działki znajdującej się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia swojego prawa rzeczowego do tej nieruchomości, w szczególności poprzez przedłożenie organowi (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) wypisu z rejestru gruntów. Bez tego wykazania nie będzie możliwe uczestnictwo w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej w charakterze strony. W przypadku zaś, gdy po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dojdzie do przejścia własności lub użytkowania wieczystego na inną osobę, ta ostatnia będzie zobowiązana do zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o przejściu prawa. W przypadku braku dokonania takiego zgłoszenia nowy właściciel lub użytkownik wieczysty nie będą mogli żądać wznowienia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

Kolejną istotną zmianą jest zlikwidowanie możliwości zaskarżenia postanowienia o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny środowiskowej w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko. Kwestionowanie takiego rozstrzygnięcia będzie mogło tym samym następować dopiero na etapie zaskarżenia decyzji o ocenie środowiskowej a nie tak jak obecnie odrębnym zażaleniem.

Przyspieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej ma również służyć zmniejszenie z 20 do 10 liczby stron takiego postępowania, której występowanie uprawnia organ do dokonywania zawiadomień w ramach publicznego obwieszczenia zamiast kierowania indywidualnej korespondencji do poszczególnych stron.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione zmiany należy Nowelizację ocenić pozytywnie z punktu widzenia inwestorów realizujących przedsięwzięcia. Planowane rozwiązania niewątpliwie przyspieszą procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowych i w konsekwencji również cały proces inwestycyjny. Nie wydają się zasadne argumenty przeciwników Nowelizacji. W szczególności ograniczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia limitem 100 metrów od granic terenu, na którym jest ono realizowane, co prawda spowoduje wyłączenie automatyzmu przy uznawaniu właścicieli lub użytkowników wieczystych sąsiednich działek za strony postępowania, niemniej w przypadku inwestycji rzeczywiście mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, uczestnictwo w postępowaniu będzie zagwarantowane na innych podstawach, m.in. w przypadkach, gdy przedsięwzięcie miałoby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa