3.07.2024 Ochrona sygnalistów

Ustawa o ochronie sygnalistów: nowe obowiązki dla pracodawców


24 czerwca została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o ochronie sygnalistów, która wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia Dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Określa ona zakres obowiązków, z jakimi muszą zmierzyć się pracodawcy, w m.in. związku z koniecznością ustanowienia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń. Czasu na przygotowanie się do wejścia w życie ustawy jest mało; przepisy zaczną obowiązywać już we wrześniu.

Ochrona sygnalistów – kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i zgodnie z 3-miesięcznym vacatio legis jej przepisy wchodzą w życie 25 września 2024 r.

Wyjątek stanowią przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych, które zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Ustawa opublikowana: kto musi wdrożyć nowe przepisy o sygnalistach?

Zgodnie z przepisami sygnalista, czyli osoba która zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniu prawa w zakresie objętym ustawą, może dokonać:

 • zgłoszenia wewnętrznego,
 • zgłoszenia zewnętrznego lub
 • ujawnienia publicznego.

Ustawa o ochronie sygnalistów zasadniczo dotyczy wszystkich podmiotów, a niektóre z nich mają szczególne obowiązki w zakresie ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym ustalenia kanałów zgłoszeń:

 • podmioty sektora publicznego i prywatnego, które według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku zatrudniają co najmniej 50 osób, oraz
 • podmioty działające w sektorze finansowym niezależnie od tego, czy przynależą do sektora publicznego czy prywatnego oraz bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Pozostałe podmioty mogą ustanowić procedury zgłoszeń wewnętrznych dobrowolnie.

Zgłoszenia wewnętrzne: najważniejsze obowiązki pracodawców

Zgłoszenie wewnętrzne to poinformowanie o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym, którego sygnalista jest pracownikiem lub pozostaje z nim w innych relacjach o charakterze zarobkowym.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych określać powinna m.in.:

 • wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej danego podmiotu gospodarczego albo upoważniony inny podmiot zewnętrzny, który będzie przyjmował zgłoszenia,
 • sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych,
 • bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej danego podmiotu, upoważnione do podejmowania działań następczych,
 • zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego,
 • maksymalne terminy na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń.

Sygnalista dokonujący zgłoszenia podlega ochronie od momentu jego dokonania lub od momentu ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy uważać, że przekazywana informacja jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa

Działania następcze – na czym polegają?

Działania następcze to wszelkie działania, które mają na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w dokonanym przez sygnalistę zgłoszeniu oraz, które polegają na przeciwdziałaniu naruszeniu prawa stanowiącego przedmiot zgłoszenia.

Działania następcze to więc czynności podjęte w celu:

 • oceny prawdziwości zgłoszenia.
 • przeciwdziałania naruszeniu prawa, o którym poinformował sygnalista.

Nowe przepisy: co może zgłosić sygnalista?

Sygnalista może zgłosić lub ujawnić informacje o naruszeniu prawa, którym jest działanie lub zaniechanie działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 • korupcji,
 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych,
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 • interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, a także konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

Co ważne, ustawa nie znajduje zastosowania do informacji:

 • objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz
 • innych informacji niepodlegających ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego, objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych, tajemnicą narady sędziowskiej oraz postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

Ustawa o ochronie sygnalisty – dowiedz się, jak pomagamy wdrażać nowe przepisy

Większość przepisów ustawy o ochronie sygnalistów wchodzi w życie 25 września 2024 r. Do tego czasu podmioty objęte nowymi przepisami powinny wdrożyć w swoich organizacjach odpowiednie procedury dotyczące zgłaszania przypadków naruszania prawa. Za ich brak pracodawcom mogą grozić sankcje w postaci kara grzywny.

Aby zagwarantować należyte wdrożenie procedur z zakresu ochrony sygnalistów i przygotowanie kanałów służących zgłaszaniu nieprawidłowości oraz nadużyć, oferujemy Państwu wsparcie obejmujące m.in.:

 • tworzenie oraz wdrożenie efektywnych wewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń,
 • szkolenia dla pracowników,
 • audyt prawny pod kątem zgodności procesów z nowymi regulacjami.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do organizacji działających w grupach kapitałowych, do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i do organizacji pozarządowych, non-profit oraz spółek publicznych.

Ochrona sygnalistów – sprawdź, jak możemy pomóc!

Zobacz także nagranie z naszego webinaru: Sygnaliści – jak wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości?


Piotr Kryczek Counsel, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa