5.03.2020 Prawo pracy

Ustawa o zwalczaniu koronawirusa – najważniejsze zapisy dotyczące przedsiębiorców


Z każdym dniem na świecie zwiększa się ilość zakażeń wirusem SARS CoV-2, zwanym potocznie koronawirusem. W odpowiedzi na zagrożenie wystąpienia przypadków zakażeń w Polsce sejm uchwalił  ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka, zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby COVID-19.

Ustawa wprowadza m.in.:

  • możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy przez określony czas poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna z domu) w celu przeciwdziałania COVID-19,
  • prawo do otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres nie dłuższy niż 14 dni przysługujące pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko,
  • możliwość wydawania przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze decyzji administracyjnej, poleceń przedsiębiorcom mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 (polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia, a ich wykonanie następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa),
  • przyznanie przedsiębiorcy turystycznemu prawa do zwrotu wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, jeśli podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej ze względu na wybuch epidemii wirusa SARS-CoV-2,
  • możliwość nakładania przez Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązków na pracodawców w celu podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz dystrybucji m.in. środków ochrony osobistej lub wyrobów medycznych,
  • określenie zasad stosowania obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w stosunku do osób zdrowych, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne określone w wykazie ministra właściwego ds. zdrowia,
  • możliwość czasowego ograniczenia działalności przedsiębiorstw wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów w przypadku wystąpienia epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zobacz także: Koronawirus – obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracownika

Na chwilę obecną w Polsce odnotowano jeden przypadek zakażenia wirusem SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje jednak sytuację epidemiologiczną i prowadzi działania informacyjne m.in. wydając komunikaty i publikując na swoich stronach kompendium wiedzy o wirusie, wywoływanej przez niego chorobie i metodach zapobiegania zakażeniom.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa