28.08.2018 Nieruchomości

Uwolnienie rynku nieruchomości rolnych dla deweloperów


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2016 r. w zasadzie nie zawierała jakichkolwiek mechanizmów pozwalających na ominięcie lub złagodzenie restrykcyjnych ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi.

W zasadzie jedyną możliwością nabycia nieruchomości rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym, bez wymogu uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz konieczności prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat, było przeprowadzenie skomplikowanej, kosztownej i w wielu miejscach uznaniowej procedury administracyjnej wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej w trybie przepisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Znaczne ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych wprowadzi natomiast ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa), podpisana przez  Prezydenta w dniu 1 sierpnia 2018 roku. Ustawa ta zmienia bowiem ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego poprzez wprowadzenie możliwości swobodnego nabywania nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast z ich przeznaczeniem na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących w oparciu o przepisy specustawy mieszkaniowej, tj. na podstawie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, przy czym w przypadku niespełnienia przez inwestora określonych w ustawie warunków, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł przejąć własność nieruchomości na mocy swojego jednostronnego oświadczenia. Będzie to możliwe w przypadku gdy inwestor:

  • nie uzyska pozwolenia na budowę w ciągu 2 lat od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (w przypadku, kiedy została wcześniej uzyskana uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej) lub od wydania uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej (w przypadku, kiedy w momencie nabycia nieruchomości uchwała taka nie została jeszcze wydana);
  • nie zrealizuje – w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – co najmniej 50 % budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji mieszkaniowej lub całej infrastruktury towarzyszącej.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał prawo przejęcia takiej nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

W obliczu jednak znacznych kosztów pozyskania takich nieruchomości przez Krajowy Ośrodek (wynikających np. ze zwiększenia wartości nieruchomości wskutek realizacji – choćby częściowo – inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej) nie wydaje się, by przedmiotowe prawo nabycia było często wykorzystywane. Tym samym specustawa mieszkaniowa zdaje się faktycznie wyłączać, a przynajmniej znacznie ograniczać, stosowanie ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomościami rolnymi wobec deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe i powiązane z nimi inwestycje towarzyszące.

Prawo nieruchomości – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa