4.01.2018 Prawo pracy

Wykorzystanie opinii lekarskiej sporządzonej w innym postępowaniu


W procesie cywilnym istotnym środkiem dowodowym jest dowód z opinii biegłego, w tym dowód z opinii biegłego lekarza. Dowód ten przeprowadza się co do zasady w sytuacji, gdy konieczne i mające istotne znaczenie dla rozpoznawanej sprawy są wiadomości specjalne.

Rozstrzygnięcie sprawy sądowej może  wymagać wiadomości specjalnych wówczas, gdy przy jej rozpoznawaniu wyłoni się zagadnienie, którego wyjaśnienie  wymaga wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny nauki lub techniki, medycyny lub sztuki i zakres ten wykracza poza zakres wiadomości i doświadczenia życiowego osoby nieposiadającej wiadomości specjalnych z określonej dziedziny. O tym, czy dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędne są wiadomości specjalne, decyduje sąd.

Nie należą do wyjątkowych sytuacje, w których strona postępowania dysponuje już sporządzoną wcześniej  opinią biegłego, która mogłaby być przydatna w danej sprawie, lecz  sporządzoną  przez eksperta  na potrzeby innego postępowania. Wówczas pojawia się dylemat –  czy w nowej sprawie należy złożyć wniosek dowodowy o powołanie biegłego, czy też wystarczającym będzie przedstawienie opinii, którą strona już dysponuje z innego postępowania?

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, że opinia lekarza sporządzona na potrzeby innego postępowania, nie ma rangi dowodowej w innej sprawie do której została przedłożona np. w celach porównawczych. Przesądzone zostało, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, że nie można zastępować dowodu z opinii biegłego w konkretnym postępowaniu, opinią z innego postępowania, nawet jeśli wnioski wynikające z obu opinii będą takie same (tak np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 r. I UK 207/16).

Oznacza to, że jeśli posłużymy się w procesie opinią lekarza (czy też zaświadczeniem lekarskim) sporządzoną w innym postępowaniu, to co prawda nie zostanie ona zignorowana, lecz nie będzie ona potraktowana jako dowód równy opinii biegłego w tym konkretnym toczącym się postępowaniu. Co więcej, dowód z opinii biegłego złożony w innej sprawie, ma jedynie charakter dokumentu prywatnego w sprawie do której została złożona „dodatkowo” dla celów porównawczych, wobec czego stanowi jedynie dowód na to, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie w nim zawarte a nie jest brane pod uwagę jako opinia oceniająca  stan faktyczny w danej sprawie. Znaczenie tego dowodu w procesie dowodzenia nie jest uprzywilejowane i podlega on ocenie według ogólnych zasad przewidzianych w art. 233 kpc. tj. może zostać uwzględniony bądź oddalony bądź pominięty przez Sąd i jest oceniany wg  takich samych kryteriów oceny jak inne dowody w danej sprawie.

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa