4.07.2019 Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE – od czego zacząć?


Jak zatrudnić w firmie obcokrajowca spoza Unii Europejskiej, który po raz pierwszy przyjeżdża do pracy w Polsce – praktyczne i najbardziej popularne rozwiązanie.

Zezwolenie na pracę

Zasady wykonywania pracy na terenie RP przez cudzoziemców reguluje art. 87 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1265 ze zm.; dalej: ustawa). Zgodnie z jego treścią do wykonywania pracy na terytorium Polski uprawnieni są cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pracę oraz przebywają na terenie Polski na podstawie wizy.

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca pracodawca występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę spółki. Istotne jest to, że obecność obcokrajowca nie jest wymagana w trakcie procesu uzyskania zezwolenia na pracę.

Test rynku pracy

Pierwszym etapem procedury uzyskania zezwolenia na pracę dla obcokrajowca jest tzw. test rynku pracy, czyli sprawdzenie czy  na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, którzy mogliby być zatrudnieni na danym stanowisku (bezrobotni z polskim obywatelstwem mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami). W tym celu pracodawca zgłasza się do powiatowego urzędu pracy w celu sprawdzenia czy wśród osób bez pracy nie ma osoby spełniającej kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia. Jeśli nie uda się znaleźć takiej osoby, starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Jednakże test rynku pracy nie zawsze jest wymagany. Jeżeli praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów lub w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców nie trzeba starać się o uzyskanie informacji starosty.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy dołączyć informację starosty lub powołać się na podstawę prawną zwalniającą z obowiązku przeprowadzenia testu rynku pracy i przedłożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę obejmuje:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, takie jak:
  • nazwa pracodawcy,
  • adres siedziby,
  • nazwa rejestru właściwego do prowadzenia działalności gospodarczej  lub statutowej i numer wpisu w rejestrze,
  • numery identyfikacyjne NIP i REGON,
  • symbol PKD,
  • ilość osób zatrudnionych na dzień składania wniosku,
  • dane osobowe cudzoziemca takie jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer i data ważności paszportu
 • informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi, takie jak:
  • stanowisko i zakres obowiązków,
  • forma zatrudnienia (umowa o pracę lub inna),
  • wymiar czasu pracy oraz okres na jaki powierzona jest praca,
  • miejsce wykonywania pracy oraz proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto.
 • do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy również dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje cudzoziemca wymagane do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Zezwolenie na pracę wymagane jest także dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej, prowadzącego sprawy spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej jako komplementariusz albo w związku z udzieleniem mu prokury, jeśli przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Treść zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę wydawane jest na czas określony, w większości przypadków na okres nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.

Zezwolenie na pracę wydawane jest dla konkretnego pracodawcy i dla określonego cudzoziemca, który może podjąć pracę wyłącznie na warunkach określonych w zezwoleniu (stanowisko, rodzaj umowy, wymiar pracy a także wynagrodzenie). Zezwolenie na pracę przedstawia najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymać cudzoziemiec w ramach podjętego zatrudnienia.

Wiza

Pracodawca otrzymuje dwa egzemplarze zezwolenia na pracę i jeden z nich przesyła do zatrudnianego cudzoziemca, który na podstawie tego zezwolenia w Polskim Konsulacie w swoim miejscu pochodzenia otrzyma wizę z prawem do pracy.

Cudzoziemiec może podjąć pracę w Polsce dopiero posiadając ważne zezwolenia na pracę oraz wizę z prawem do pracy. Rodzina cudzoziemca, który otrzymał zezwolenie na pracę, otrzyma na taki sam okres wizę zezwalającą na pobyt wraz z cudzoziemcem w Polsce. Z reguły wizy z prawem do pracy wydawane są na okres 365 dni.

Zatrudnienie cudzoziemca

Pracodawca uwzględnia w umowie o pracę w całości warunki zatrudnienia określone w zezwoleniu na pracę. Zawiera z obcokrajowcem umowę w formie pisemnej oraz przedstawia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. Pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne  oraz pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Autor:

Katarzyna Zarzycka
Expatriate Consultant
TGC Corporate Lawyers

Zatrudnianie cudzoziemców – sprawdź, jak możemy pomóc:


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa