1.02.2017 Prawo pracy

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.


W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 poz. 2255 z dnia 30 grudnia 2016 r.). Wśród zmian są przepisy zmierzające do złagodzenia wymogów prawnych wobec małych przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników. Dodatkowo wprowadzono zmiany w zakresie wystawiana świadectw pracy wynikających z zakończenia umów terminowych (przy kontynuacji zatrudnienia), stosowania formy pisemnej umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników pod rygorem nieważności oraz  ujednolicono terminy odwołania do sądu pracy.

Regulaminy wewnętrzne

We wcześniejszym stanie prawnym pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników powinien ustalić w swoim zakładzie pracy regulamin pracy, regulamin wynagradzania czy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Według nowej ustawy – pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy oraz tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przy czym pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym ani ponad zakładowym układem zbiorowym pracy ustalają warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, wprowadzają regulamin pracy lub tworzą fundusz, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie, wprowadzenie lub utworzenie.

Świadectwa pracy

Mając na uwadze duże obciążenie pracodawców obowiązkiem wystawiana świadectw pracy za okres pracy na umowy terminowe zmieniono również przepisy kodeksu pracy w zakresie wydawania świadectw pracy.

Nowo obowiązujący przepis brzmi następująco:

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresu zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydać takie świadectwo wyłącznie na wniosek złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników

Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem przepisów kodeksu pracy umowa łącznego powierzenia mienia jest umową o współodpowiedzialności materialnej, która powinna być zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. W nowelizacji kodeksu pracy dodano zapis, że umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Wydłużenie terminu wniesienia odwołania do sądu

Do 31 grudnia 2016 r. obowiązywały dwa terminy odwołania do sądu pracy tj. 7-dniowy dla odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i 14-dniowy dla odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także dla żądania nawiązania umowy o pracę.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła zmiany polegające na wydłużeniu i ujednoliceniu terminów składania odwołania do sądu pracy. Po zmianach obowiązuje jeden, 21-dniowy termin na powyższe odwołania.

Marta Walędziak-Skowrońska
Radca prawny

TGC Corporate Lawyers®


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa